Yrityksen arvon kasvattaminen ja siihen vaikuttavia keinoja

Lähes kaikissa yrityksissä, jotka selviävät ensimmäisten vuosien karikoista, tapahtuu omistajanmuutoksia elinkaaren aikana. Jos haluat yrityksen arvon olevan optimaalinen omistajanvaihdoksen aikaan, valmistautuminen on aloitettava ajoissa ennen haluttua muutosajankohtaa.

Erilaiset yritysjärjestelytilanteet tyypillisesti tekevät yritysarvon hyvin konkreettiseksi asiaksi sen omistajille ja yritysjärjestelyn yksi ilmenemismuoto on yrityksen myyntitilanne. Ajatus yrityksen myymisestä voi lähteä liikkeelle joko omistajan vapaaehtoisesta halukkuudesta tai jonkin pakottavan syyn tahdittamana. Mahdollisia syitä yritysjärjestelyn tarpeelle voi olla monia, kuten sukupolvenvaihdos, omistajan halu realisoida luomansa yrityksen arvo tai yrityksen kasvuun vaikuttavat rajoitteet.

Yrityksen arvon optimointi tulisi mielestäni aloittaa yrityksen nykyisen markkina-arvon määrittämisestä sekä siihen liittyvien keskeisten tekijöiden tunnistamisesta ja analysoinnista. Seuraavaksi on tarpeen ymmärtää nykyisten omistajien omistajastrategia ja omistamiselle asetetut tavoitteet. Tätä kautta jäsentyvät myös omistajien tavoitteet yritysjärjestelyyn liittyen. Lopuksi laaditaan systemaattinen ohjelma yritysarvon optimoimiseksi ja huolehditaan ohjelman täytäntöönpanosta. Yritysarvon optimointiin vaikuttaa osaltaan myös tavoiteltavan yritysjärjestelyn muoto sekä kaavaillun omistajavaihdoksen tai myyntiprosessin ammattimainen toteutus.

Yrityksen myyntiin tähtäävän prosessin oikeaan ajoitukseen vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäiset tekijät. Näihin kuuluvat esimerkiksi mahdollisten ostajien valmius yritysjärjestelyille, pääomasijoittajien paineet tehdä uusia investointeja ja myytävän yrityksen kyky luoda yrityskaupassa kilpailutilanne. Yrityksen valmius myyntiprosessin aloittamiselle riippuu myös johtoryhmän resursseista, omistajan yritysjärjestelyyn tähtäävän strategian valinnasta ja omistajan omista toiveista. Omistaja-arvon systemaattinen kehittäminen vie aikaa tyypillisesti 2-4 vuotta.
 

Viisi tapaa nostaa yrityksen arvoa nk. exit-tilanteessa

Yhtiöarvon maksimointiin tavoiteltavassa exit-tilanteessa tähtäävät toimenpiteet voidaan jakaa viiteen ryhmään:

  • kassavirran vahvistamiseen
  • pääomarakenteen optimointiin ja pääoman käytön tehostamiseen
  • potentiaalisten strategisten synergiahyötyjen vahvistamiseen
  • hyvän hallinnon kehittämiseen ja liiketoimintariskien vähentämiseen sekä
  • yrityskauppaprosessin onnistumiseen.

Kassavirran vahvistamiseen liittyy kassavirran kasvattamisen ohella ennustettavuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Kassavirran vahvistaminen muodostuu pääosin liikevaihdon kasvattamisesta, sen jatkuvuuden parantamisesta ja kannattavuuden kohentamisesta. Kassavirtaa voi vahvistaa esimerkiksi toistuvien asiakkuuksien ja jatkuvaluonteisten sopimusten osuutta kasvattamalla.

Pääomarakenteen optimoinnin ja pääoman käytön tehostamisen avulla voidaan usein realisoida huomattava osa omistaja-arvosta jo ennen yrityksen omistuksesta luopumista. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat ei varsinaiseen liiketoimintaan liittyvien omaisuuserien myyminen, liiketoimintaan liittyvien kiinteistöjen Sale & lease back -järjestelyt, käyttöpääoman optimointi esim. laskutusrytmiä ja maksuehtoja muuttamalla sekä vieraan pääoman kasvattaminen ja sen myötä jakokelpoisten varojen ulosmaksamisen mahdollistaminen.

Potentiaalisten strategisten synergiahyötyjen vahvistamisella pyritään lisäämään todennäköisyyttä sille, että jokin teollinen ostaja olisi valmis maksamaan yrityksestä markkina-arvon ylittävän hinnan. Potentiaaliset strategiset synergiahyödyt ovat vahvasti yritys- ja toimialakohtaisia. Esimerkki näitä vahvistavasta toimenpiteestä on investoiminen tuotannon automatisointiin ja sitä kautta liiketoiminnan skaalautumissmahdollisuuksien parantaminen.

Hyvän hallinnon kehittäminen linkittyy liiketoiminnan riskien hallintaan ja vähentämiseen. Yllättävien riskien tai epäselvyyksien löytyminen etenkin yrityskauppaprosessin loppuvaiheen due diligence -tarkastuksessa voi johtaa siihen, että ostaja joko vaatii alennusta alustavassa tarjouksessa esitettyyn hintaan tai jopa kaupan perumiseen. Hyvän hallinnon kehittämisen ohjelmaan kannattaa sisällyttää esimerkiksi henkilöstösidonnaisuuksien vähentäminen, sopimushallinta, taloudellisen raportoinnin ja muun liiketoimintainformaation luotettavuuden, johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden kehittäminen sekä immateriaalioikeuksien suojaaminen.

Yhtiöarvoa exit-tilanteessa nostaa myös onnistunut yrityskauppaprosessi, joka heijastuu siihen, miten hyvin yrityskauppaprosessin aikana on kartoitettu ja tavoitettu kiinnostuneet tahot, luotu kilpailuasetelma ja millainen kauppahintamekanismi on valittu.

Yhtiöarvon optimoimiseksi tarvittavat toimenpiteet riippuvat yrityksen nykytilasta. Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan omistaja-arvon optimoinnin keskeiset mahdollisuudet ja laativat tiekartan onnistuneelle toteutukselle.