Nämä asiat muuttuvat verotuksessa vuonna 2024: Lue asiantuntijoiden kiinnostavimmat nostot

Nämä asiat muuttuvat verotuksessa vuonna 2024: Lue asiantuntijoiden kiinnostavimmat nostot

Hallitusohjelman käytännön toteutukset tuovat verotukseen useita muutoksia, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten ja yksityishenkilöiden talouteen. Nostimme esille viisi kiinnostavaa verotuksen muutosta.

Uusi vuosi 2024 tuo tullessaan monenlaisia muutoksia valtiontalouteen ja verotuksen painotuksiin. Hallitusohjelma ei sisällä varsinaisesti mullistavia verouudistuksia, mutta luvassa on kuitenkin useita muutoksia, jotka vaikuttavat sekä yritysten talouteen että henkilökohtaiseen verotukseen.

BDO:n veroasiantuntijat kävivät läpi verotuksen uusia linjauksia ja listasivat muutamia keskeisiä muutoksia, joihin on hyvä kiinnittää huomiota.

1. Kiinteistöjen verotukseen muutoksia

Kiinteistöverotuksessa maapohjan veroprosentin alaraja on nousemassa nykyisestä 0,93 prosentista 1,3 prosenttiin. ”Tämä muutos voi tuntua pieneltä, mutta se koskee aika montaa yksityishenkilöä ja yritystä”, kertoo Senior Tax Manager Kia Ovaska. Muutoksella halutaan vahvistaa julkista taloutta ja lisätä kuntien kiinteistöverotuloja.

Enemmän huomiota on saanut varainsiirtoverotuksen muutos, jonka mukaan ensiasunnon varainsiirtoverovapaus poistuu vuoden 2024 alusta. Tämä on luonnollisesti herättänyt tunteita ensimmäistä asunnonostoa suunnittelevissa.

”Kannattaa huomioida, että vastaavasti esimerkiksi kiinteistökauppojen varainsiirtovero laskee 4:stä 3 prosenttiin, mikä vauhdittanee kiinteistömarkkinaa”, pohtii BDO:n veroasiantuntija Tax Partner Harri Huikuri.

2. Globaali minimivero työllistää isoja konserneja

Yritysverotuksen puolella merkittävin uudistus on globaalia minimiveroa koskeva Pillar 2 -direktiivi, jota kutsutaan myös GloBE-säännöiksi. Tarkoituksena on globaalin minimiveron asettaminen 15 prosenttiin. Mikäli tämä veroaste ei yhtiöllä toteudu, joutuu se maksamaan täydennysveroa. Pillar 2 -direktiivi koskettaa vain suuria, yli 750 miljoonan euron liikevaihtoon yltäviä konserneja.

”Kyseessä on erittäin monimutkainen raportointivelvoite, joka tulee teettämään paljon työtä isoille konserneille sekä taloushallinnon että järjestelmämuutosten suhteen. Samalla säännös työllistää varmasti myös verohallintoa ja konsulttiyrityksiä. Uuteen raportointiin valmistautuminen vie paljon aikaa”, kertoo Ovaska.

3. Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden väliaikainen voittovero

Viime talven voimakkaat nousut energianhinnoissa vaikuttivat edellisen hallituksen päätökseen säätää sähköalalle ja fossiilisten polttoaineiden alalle väliaikainen voittovero. Kyseinen laki astui voimaan 24.3.2023 ja sitä sovelletaan pääsääntöisesti verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Taustalla on hätätoimenpiteeksi tarkoitettu Euroopan unionin neuvoston asetus, joka liittyy korkeisiin energiahintoihin.

Väliaikaisen voittoverolain tavoitteena on verottaa sellaisia sähköalan yritysten kasvaneita voittoja, jotka ovat aiheutuneet voimakkaasta sähkön hinnan noususta. Toisin sanoen sähkön tuottajille ja myyjille sekä fossiilisten polttoaineiden tuottajille määrätään ylimääräinen voittovero, joka on näillä näkymin voimassa vuoden. Kyseiseen veroon liittyvät raportointi- ja maksuvelvoitteet tulevat eteen keväällä 2024 niille yhtiöille, joita kyseinen vero koskee.

4. Henkilökohtaisessa verotuksessa osin keventymistä

Hallitusohjelmassa työn verotuksen muutokset ovat olleet paljon esillä. Tuloveroasteikkojen rajoja nostettiin niin, että henkilökohtainen tuloverotus jonkin verran kevenee tietyillä tulotasoilla ensi vuodesta alkaen.

”Tuloveron pienennysten lisäksi veron kevenemistä tapahtuu hyvätuloisilla myös solidaarisuusveron suhteen. Aiemmin 2 % solidaarisuusveroa ovat maksaneet vuodessa vähintään 85 000 euroa tienaavat. Nyt vuositulojen ansiorajaa nostetaan 150 000 euroon, joten osa vapautuu tästä verosta”, muistuttaa Harri Huikuri.

Monille voi henkilökohtaiseen talouteen tuoda helpotusta myös perintöveron maksuajan pidentyminen. ”Perintöverojen maksaminen on aiheuttanut hankaluuksia niille perillisille, joiden on täytynyt nopeasti realisoida perintö verojen vuoksi. Nyt maksuaikaa pidennetään kymmeneen vuoteen, joten perillisillä on enemmän aikaa tehdä päätöksiä varallisuuden suhteen”, sanoo Huikuri.

5. Kaivosyhtiöille lisää verovelvoitteita

Monista tulevista veromuutoksista Ovaska nostaisi esille vielä kaivosmineraaliveron. Vuoden 2024 alusta voimaan tulee kaivostoiminnan harjoittajia koskeva vero, jonka tarkoituksena on korvata valtiolle uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämistä.

”Käytännössä vero tarkoittaa sitä, että kaivostoiminnan harjoittajien pitää rekisteröityä Verohallinnolle ennen toiminnan aloittamista. Nykyisten toimijoiden tulee rekisteröityä puolestaan 1.3.2023 mennessä. Veroa maksetaan Suomen maaperästä louhituista kaivosmineraaleista, koska on katsottu, että uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä kuuluu maksaa kohtuullinen korvaus”, selittää Ovaska.

Tilanteet vaihtuvat välillä nopeasti

Harri Huikuri ja Kia Ovaska painottavat, että suuret linjat säilyvät yritysten verotuksessa. ”Arvonlisäverokantoihin ei ole tulossa muutoksia ensi vuonna. Yhteisöverokantaan ei myöskään ole muutoksia suunnitteilla, se on ollut jo pitkään 20 %.”

Yleinen suuntaus kuitenkin on se, että kukaan ei voi tietää, mitä huominen tuo tullessaan. ”Onhan tämä epävarmaa aikaa monella tavalla ja hallitus joutuu välillä reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Mielenkiinnolla odotamme, miten nyt tehdyt muutokset tulevat toimimaan”, sanovat Ovaska ja Huikuri