BDO:s finansiella information för räkenskapsperioden 2021: Stadig tillväxt såväl i Finland som inter

BDO:s finansiella information för räkenskapsperioden 2021: Stadig tillväxt såväl i Finland som inter

Vi skapade även tillväxt genom företagsförvärv eftersom vi i början av år 2021 köpte upp aktiekapitalet av affärsverksamheten för de nyländska revisionsbyråerna Helle Partners och HelBal. Helle Partners och HelBals kundrelationer och anställda fortsätter som en del av BDO. I början av vår pågående räkenskapsperiod, den 1 september köpte vi upp revisionssamfundet RSM Finland Oy:s aktiekapital. Effekterna på tillväxten av företagsköpet av RSM Finland är inte ännu synliga i resultatet för räkenskapsperioden 2020–21. Sammanslagningen med RSM Finland medförde synergifördelar för båda bolagen – BDO:s omfattande nätverk av experter, tjänsteutbud och branschkompetens ger RSM:s kunder mer heltäckande tjänster, samtidigt som kundrelationen med deras bekanta kundansvarige fortsätter. RSM:s experter förstärker BDO:s kunnande, speciellt när det gäller specialrevisioner, omstrukturering av företag och skattetjänster. I samband med företagsförvärvet av RSM blev vi Finlands ledande revisionssammanslutning gällande specifika frågor inom ekonomiförvaltning som rör insolvenssituationer.

I slutet av räkenskapsperioden arbetade 267 personer hos oss, medan motsvarande tal för ett år sedan var 236.  Av vår personal är 52 % kvinnor och 48 % män. Medan undantagstillståndet fortsätter har vi på en kontinuerlig basis fäst vår uppmärksamhet vid att utveckla kompentenserna hos vår personal vid sidan om välbefinnande och att orka i arbetet. Vi har stött välbefinnandet hos vår personal bland annat genom uppmuntran och gemensamma tillställningar. Vi följer kontinuerligt med nöjdheten och energin i arbetet bland våra anställda med hjälp av enkäter. Resultaten av pulsenkäterna som genomförs regelbundet var på en utmärkt nivå under hela räkenskapsperioden (medeltalet 4 på skalan 1–5). Dessutom gav personalen utmärkt respons om ledarskapet till cheferna samt uppdragsansvariga (medeltalet 4,33 på skalan 1–5).

Även BDO:s globala tillväxt fortsatte

BDO:s sammanräknade omsättning internationellt ökade till 9,8 miljarder euro (11,8 miljarder dollar) under räkenskapsperioden som avslutades den 30 september 2021. Tillväxten från föregående år var 10,8 % räknat med fasta växelkurser. Tillväxten har varit jämn globalt. Revisionstjänsternas andel av den globala omsättningen är 42 %, skatte- och rådgivningstjänsternas andel 21,5 % för båda serviceområdenas del samt andelen av outsourcingtjänster för ekonomiförvaltning 15 %.

BDO betjänar kunder lokalt över hela världen. Vi har 17 verksamhetsställen i Finland, globalt betjänar vi från 1 728 kontor i 167 länder. Med hjälp av gemensamma verktyg och verksamhetssätt samt digitala utvecklingsprojekt har medlemsföretagen i vårt nätverk tillsammans agerat smidigare än någonsin tidigare för våra kunders bästa. 

Mer information om BDO Globals resultat och prestationer under räkenskapsperioden finns här

All verksamhet utgår från en vilja att hjälpa

Kärnan i vår verksamhet är en uppriktig vilja att hjälpa. I och med coronapandemin blev arbete i en virtuell miljö vardag för våra kunder och vår personal redan under föregående räkenskapsperiod. Med hjälp av digitala verktyg och annan fungerande distansarbetespraxis kunde vi ostört betjäna våra kunder även på distans. Efter en lång period av distansarbete ville vi förnya vår arbetsmodell för att möta arbetslivets förändrade behov. I början av augusti 2021 tog vi i bruk en hybridarbetsmodell som vi utvecklat i samarbete med vår personal. Kärnan i hybridmodellen är både vårt servicelöfte, att ge kunderna exceptionellt bra kundservice, och en önskan att erbjuda varje anställd ett sätt att arbeta som passar just dem. Hybridarbetsmodellen används alltid inom myndigheternas coronarekommendationer.

Vi är stolta över att kundnöjdheten som redan från tidigare varit på en hög nivå har vuxit ytterligare under räkenskapsperioden. 94 % av våra kunder gav oss allmänvitsordet mycket god eller god. Det nettorekommendationsindex (Net Promoter Score) vi uppnådde var 75*, vilket är ett utmärkt resultat. Vi utvecklar vår service och våra arbetsmetoder kontinuerligt för att garantera att vi svarar högklassigt på kundernas förväntningar och behov även i framtiden.

Ansvarsfullheten i vår verksamhet

Vi fäster uppmärksamhet vid vilka effekter vår verksamhet har på människor, miljön och samhället. Som ett led i detta arbete godkändes BDO Finland till Förenta Nationernas UN Global Impact-företagsansvarsinitiativ i juni 2021. UN Global Compact är ett företagsansvarsinitiativ startat av FN som främjar och utvecklar företagens samt samfundens ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar genom att utnyttja de tio principerna för FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling. Våra fyra egna fokusområden är god hälsa och välbefinnande, klimatåtgärder, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

Växande globala risker och gemensamma orosmoment har även lett till födseln av BDO:s internationella rörelse för hållbar utveckling.  Från och med början av år 2021 har hela nätverket haft en gemensam strategi för hållbar utveckling, vars mål varit att främja hållbar affärsverksamhet i vår organisation och på marknaderna, både genom konkreta handlingar och delning av information, fortbildning och ledarskap.  Vi har investerat internationellt i nya förmågor som hänger sig till att främja hållbar utveckling i sitt arbete samt stödjer våra kunder i deras förändringsprocess, att anpassa sig till en hållbar framtid och bygga konkurrensfördelar på lång sikt.

Hela vår internationella organisation har förbundit sig till att stödja målet av att vara koldioxidneutralt fram till år 2050 som en del av Net Zero Financial Service Providers Alliance.

 

*) BDO:s undersökning om kundtillfredsställelse 06–08/2021.