Omaisuuden ja toiminnan siirrot

Kuntien on siirrettävä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyvään toimintaan liittyvä omaisuus hyvinvointialueille. Lakisääteiset sote-kuntayhtymien toiminta, varat ja velat siirtyvät hyvinvointialueelle.

Toiminnan ja omaisuuden siirrot tulevat vaikuttamaan olennaisesti kuntien toimintaan ja talouteen. Kuntien mahdollisuus tehdä uudistuksen vaatimia muutoksia on rajallinen sen jälkeen, kun ne ovat antaneet (28.2.2022 mennessä) selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä toiminnasta ja omaisuudesta. Kuntayhtymillä on saman päivämäärän jälkeen rajallinen mahdollisuus tehdä sopimuksia tai muutoksia toimintaansa.

Hyvinvointialueiden on tehtävä päätös kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvän toiminnan ja siihen liittyvän irtaimiston, sopimusten, oikeuksien, velkojen ja vastuiden vastaanottamisesta.  Tässä yhteydessä on myös selvitettävä, liittykö siirtyvään omaisuuteen esim. osakkeisiin sellaisia yksityisoikeudellisia sopimusehtoja tai rajoitteita, jotka estävät omaisuuden siirtyminen.

Omaisuuden siirrot tulevat olemaan luonteeltaan ns. apporttiluovutuksia. Tämä ja kirjanpitotapa edellyttää, että hyvinvointialueen kuin myös konserniin kuuluvien yhtiöiden taseeseen kirjattujen omaisuuserien omistusoikeus ja arvostus on varmistettu.

Niin siirtävien organisaatioiden kuin vastaanottavien hyvinvointialueiden tulee varmistua siitä, että toiminnan jatkuvuuteen liittyvät tiedot siirtyvät riittävässä laajuudessa. Keskeisiä tietoja ovat muun ohessa palkanmaksuun ja palvelutuotantoon liittyvät tiedot.

Yksi olennainen asia on myös lopettavien kuntayhtymien ”jäämistön hoito”, toiminnan osittaiseen jatkumiseen tai purkautumiseen liittyvät asiat.

BDO toteuttaa yhdessä lukuisten kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kanssa ratkaisuja toiminnan ja omaisuuden siirtoon. Tähän saakka olemme toteuttaneet mm. seuraavia palveluja: 

  • selvitykset siirtyvästä toiminnasta, omaisuudesta ja veloista
  • omaisuuden vastaanottamisen järjestäminen ja omaisuuteen liittyvät oikeudellinen ja taloudellinen selvittäminen ja analyysi
  • toimintansa päättävien kuntayhtymien strategian laadinta, vaihtoehtojen selvittäminen sekä alasajoon, toiminnan siirtoon ja purkautumiseen liittyvät suunnitelmat ja niiden toteutus.