Ansvar

Ansvar utgör grunden för all vår verksamhet. Som en del av vår affärsverksamhet övervakar vi verksamheten hos företag verksamma i samhället, vilket även ökar kraven på vår egen verksamhet.  

Vår ansvarsstrategi fokuserar på fem delområden: kvalitetskontroll, oavhängighet, branschutveckling, personalens välmående och vårt ansvar för samhället och miljön.

 

Vi övervakar kvaliteten  

Arbetets kvalitet grundar sig på våra experters gedigna kunskaper och erfarenhet. Den ansvariga revisorn för varje kundobjekt deltar själv i den praktiska revisionen samt övervakar den övriga revisionsgruppens arbete.

Med hjälp av vårt system för kvalitetssäkring säkerställer vi god revisionspraxis och tillämpandet av överenskomna förfaringssätt i revisorernas arbete. Revisorerna använder interna revisionsanvisningar och -system som stöd för sitt arbete. På BDO utvecklar vi kontinuerligt nya rutiner och anvisningar som verktyg för revisionsarbetet. God revisionspraxis främjas med hjälp av interna kvalitetskontrollbesök inom bolaget.

Vid sidan av kvalitetssäkring deltar revisorerna regelbundet i CGR-, OFR/OFGR- och GR-revisorernas externa kvalitetssäkring. Läs mer om vår kvalitetskontroll här.

 

Vi säkerställer oavhängighet

Vi säkerställer revisionsteamets oavhängighet vid varje enskilt uppdrag.  Oavhängigheten övervakas även av BDO:s kvalitetsgrupp.

 

Vi deltar i utvecklingen av vår bransch

Representanter för vår personal deltar i utvecklingen av vår bransch via branschorganisationer som Finlands Revisorer rf och Kommunala revisorer rf. Vi deltar även aktivt i förnyandet av revisionssystemet, säkerställandet av oavhängighet och utvecklandet av examenskraven.

 

Vi satsar på de anställdas välbefinnande

De tjänster vi erbjuder är krävande experttjänster. De anställdas kompetens och en kontinuerlig utveckling av den är en nödvändighet. Vi erbjuder våra anställda en öppen och uppskattande arbetsgemenskap, där man tar hänsyn till välbefinnande och arbetets smidighet. 

Resultaten av våra personalenkäter visar att det känns bra att arbeta hos oss.

 

Vi tar ansvar för miljön och samhället

Vi fäster uppmärksamhet vid vilka effekter vår verksamhet har på människor, miljön och samhället. Som ett led i detta arbete godkändes BDO Finland till Förenta Nationernas UN Global Impact-företagsansvarsinitiativ i juni 2021. UN Global Compact är ett företagsansvarsinitiativ startat av FN som främjar och utvecklar företagens samt samfundens ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar genom att utnyttja de tio principerna för FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling. Våra fyra egna fokusområden är god hälsa och välbefinnande, klimatåtgärder, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

Vi har under flera års tid arbetat för att sänka energiförbrukningen, minska avfallsmängden, utsläppen orsakade av arbetsresor samt pappersmängden genom att bland annat ta i bruk ett elektroniskt faktureringssystem samt elektroniska rapporter och anvisningar. 

 

Transparens

Vi publicerar varje år en Transparensrapport som beskriver hur vi säkerställer både tjänsternas och personalens oavhängighet, en hög kvalitet på expertarbetet och hur exceptionellt bra kundservice genomförs. 

Transparensrapporten beskriver vår verksamhet i enlighet med EU:s revisionsförordning nr. 537/2014 artikel 13.