Ansvar

Ansvar på BDO

För oss innebär ansvar att göra rätt. Det handlar om att tillhandahålla professionell service av hög kvalitet till våra kunder, erbjuda meningsfullt och givande arbete för våra anställda, driva en hållbar, etisk och växande affärsverksamhet och ha en positiv inverkan på vår bransch, vårt samhälle och vår miljö.

Vi är en ansvarsfull finländsk arbetsgivare

Vi investerar i våra anställdas välbefinnande och den kontinuerliga utvecklingen av deras kompetens. För närvarande ökar vi kompetensen och insikterna hos hela vår personal genom utbildning med fokus på ansvarsfrågor. Vi utvecklar ständigt våra tjänster för att möta de förändrade kraven i vår verksamhetsmiljö. 

Vi hjälper våra kunder att agera ansvarsfullt och rapportera högklassigt

Vi satsar på utmärkt kundservice och den höga kvaliteten på vårt arbete. Vi hjälper våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet på ett mer ansvarsfullt sätt och säkerställa högklassig, tillförlitlig och transparent rapportering. Vi agerar som våra kunders ansvarsfulla partner både som rådgivare och som verifierare av hållbarhetsrapportering. 

Vi bygger ett öppet och pålitligt samhälle

Som revisionssammanslutning spelar vi en viktig roll för samhället – till exempel är aktie- och skuldmarknadernas funktion och beskattningens korrekthet starkt beroende av tillförlitliga och korrekta finansiella bokslutsuppgifter. Vi tar ansvar för miljön och samhället. Vi har anslutit oss till FN:s Global Compact-initiativ för företagsansvar (ankarlänk: UNGC på denna sida), vars syfte är att främja ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet överallt i världen.

Vi förbinder oss vid de internationella klimatmålen 

Hela vårt nätverk av BDO-medlemsföretag vill föregå med gott exempel inom ansvar – som medlem i Net-Zero Financial Services Providers Alliance (NZFSPA) har vi åtagit oss att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet, efter att först halvera dem under de kommande 5–10 åren. BDO Finland är också engagerade i dessa mål och vi kommer att sätta våra kortsiktiga mål under 2024.

People helping people

Mottot People helping people achieve their dreams som följer våra värderingar styr också våra handlingar i förhållande till samhället omkring oss. Vi samarbetar kontinuerligt med bland annat Stiftelsen Ronald McDonald Lastentalosäätiö och Kvinnobanken. Vi stödjer ovan nämnda mål genom donationer och samhälleligt deltagande. Dessutom stöder vi också de lokala idrottsföreningarnas verksamhet.

Ansvarsfull affärsverksamhet

Som revisionssammanslutning bygger vårt arbete på ansvarsfull affärsverksamhet, hög kvalitet och oberoende i linje med branschstandarder samt delad praxis och delade arbetssätt i vårt internationella nätverk. 

Den höga kvaliteten på vårt arbete inom både revision och rådgivning bygger på våra experters gedigna expertis och erfarenhet. En kundansvarig expert deltar aktivt i uppdragsarbetet och övervakar sitt teams arbete.

Öppenhet och transparens

Vi publicerar varje år en transparensrapport som beskriver hur vi säkerställer både tjänsternas och personalens oavhängighet, en hög kvalitet på expertarbetet och genomförandet av en utmärkt kundservice.

Transparensrapporten beskriver vår verksamhet i enlighet med artikel 13 i EU:s revisionsförordning nr 537/2014.

En hög revisionskvalitet och utmärkt kundservice är en hederssak för oss. Revisioner utförs i enlighet med professionella revisionsstandarder och vår kundservice utgår bland annat från god nåbarhet och flexibilitet. 

Kvaliteten på vårt arbete bygger på erfarna och kompetenta medarbetare: den kundansvariga revisorn deltar själv i revisionsarbetet och övervakar hela revisionsgruppens arbete och säkerställer att revisionsplanen genomförs. Vår princip är att personbyten, som anstränger genomförandet av uppdrag under långa kundrelationen, ska minimeras.

Revisionssammanslutningarnas förvaltning, verksamhetsprinciper och ägarskap regleras på ett omfattande sätt både genom lagstiftning och genom branschstandarder. Vi har utvecklat ett kvalitetskontrollprogram för revision i enlighet med internationella revisionsstandarder. Med hjälp av vårt kvalitetskontrollprogram säkerställer vi god revisionspraxis och tillämpandet av överenskomna förfaringssätt i revisorernas arbete.

Vi utvecklar kontinuerligt nya rutiner och anvisningar som verktyg för revisionsarbetet. God revisionspraxis främjas med hjälp av interna kvalitetskontrollbesök inom bolaget.

Våra revisorer deltar regelbundet i CGR-, OFR/OFGR- och GR-revisorernas externa kvalitetssäkring. Även internationella BDO övervakar kvaliteten i vårt arbete genom interna rapporteringskrav och kontrollbesök. 

Vi fäster uppmärksamhet vid vilka effekter vår verksamhet har på människor, miljön och samhället. Som ett led i detta arbete deltar vi i Förenta Nationernas UN Global Impact-initiativ för företagsansvar.

UN Global Compact är ett företagsansvarsinitiativ startat av FN som främjar och utvecklar företagens samt samfundens ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar genom att utnyttja de tio principerna för Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling.

Våra fyra egna fokusområden är god hälsa och välbefinnande, klimatåtgärder, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

Läs vår senaste rapport här.

Som medlem i Net-Zero Financial Services Providers Alliance (NZFSPA) har vi åtagit oss att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet, efter att först halvera dem under de kommande 5–10 åren.

Vi arbetar ständigt för att minska energiförbrukningen, mängden avfall, utsläppen från pendling och pappersanvändningen på våra kontor:  

  • vi investerar i avfallssortering och återvinning på våra kontor
  • vi erbjuder våra medarbetare en cykel som personalförmån,   
  • vi har infört ett elektroniskt faktureringssystem
  • vi föredrar elektroniska rapporter och manualer.