Kundberättelser

Vi vill hjälpa våra kunder att uppnå sina mål och lösa sina utmaningar. Vår målsättning är att skapa långvariga kundrelationer och de längsta har följt med oss sedan början.

Nedanför hittar du våra kunders erfarenheter av hur det är att jobba med oss.

Salomaa är en familjeägd bolagsgrupp som funnits sedan 1935 och erbjuder experttjänster inom marknadsföring och kommunikation. BDO ansvarar för revisionerna i bolagen. Förutom granskningstjänsterna stödjer BDO Salomaa även inom andra expertuppgifter i ekonomiförvaltning, ända från beskattning till bolagsrätt.

Salomaa är särskilt känt för sin förmåga att hjälpa sina kunder att bli bättre på att marknadsföra. Detta tar mer än 400 experter inom olika områden i marknadsföring och kommunikation hos Salomaa hand om.

– Vi erbjuder experttjänster inom marknadsföring och kommunikation för våra kunder. Vi är den största familjeägda bolagsgruppen i vår bransch. Vår omsättning i vårt förra bokslut var 185 miljoner euro, berättar Salomaa-koncernens Group Financial Controller Heidi Govenius

Omfattande expertkunnande från beskattning till bolagsrätt

BDO ansvarar för revisionen inom hela koncernen. Samarbetet började cirka sex år sedan då Salomaa valde en ny huvudansvarig revisor.

– Första gången gjorde BDO en gott intryck på mig när de började som revisor med huvudansvar. Vår personal hade bytts ut i den utsträckning att vi ville ha sakkunnig hjälp. Vi hade många interna engångsprojekt och partier som skulle färdigställas. BDO stödde oss och erbjöd hjälp samt mervärde. Det kändes som om de ville att vi skulle lyckas, berättar Govenius.

– Just nu köper vi huvudsakligen revisionstjänster av BDO. Dessutom får vi yrkeskompetens och hjälp alltid när det behövs, vare sig det handlar om beskattning, bolagsrätt eller vad som helst annat som vi stöter på under resan. I dessa situationer vänder vi oss till dem, fortsätter Govenius.

Vi utvecklar verksamheten tillsammans

Vid Salomaa uppskattar man särskilt mycket hur BDO i sin revisionsprocess framför saker som man kunde göra bättre i koncernen, eller som det vore bra att fästa uppmärksamhet vid. Detta hjälper till att utveckla verksamheten och identifiera sådana utvecklingsområden som annars skulle förbises.

– Dessa utvecklingsområden kan till exempel vara administrativa saker. Det ger oss mervärde när vi vet att någon granskar vår verksamhet även från denna synvinkel och påpekar möjliga alternativ. Vi har en stark tillit till deras experttjänster, tackar Govenius.

De stora ändringarna inom den offentliga sektorn och det rådande världsläget ställer nya slags utmaningar även på kommunernas och städernas ekonomi. Arbetet inom Tavastehus stads ekonomienhet stöds av bra samarbete och kommunikation mellan organisationens enheter och av stödet från externa partner såsom revisorer.

Jussi Oksa, finansdirektör för Tavastehus stad, berömmer arbetsgemenskapen och atmosfären i hela Tavastehus.

– Här får man stöd när man behöver det. Gänget vid Tavastehus stad hjälper alltid när man frågar – och samma gäller alla vid BDO. Svaren kommer snabbt och interaktionen är omedelbar, säger Jussi Oksa.  

Oksa vet att revisionssamarbetspartnern måste vara noggrann vad gäller oberoende, men att det också finns sådant som revisionssammanslutningen kan erbjuda konsultativ hjälp och kompetens i. Vad gäller samarbetet med BDO uppskattar Oksa särskilt den hjälpsamma och enkla hanteringen av ärenden. Detta gör uträttandet av ärenden smidigt – i vilket område som helst.

Liksom i andra kommuner och den offentliga förvaltningens organisationer genomförs upphandlingar i Tavastehus stad i enlighet med upphandlingslagen. I sin roll som finansdirektör har Oksa redan bevittnat ett flertal konkurrensutsättningar, men deltar inte själv i stadens konkurrensutsättning gällande revisionspartner.

– Tavastehus stads revisionsverksamhet utför sitt arbete mycket självständigt. På så sätt säkerställer man att de kontrollerades ställning inte äventyras, berättar Oksa.

Det har genomförts flera konkurrensutsättningar och revisionsgruppens sammansättning har också ändrats under årens lopp, men BDO har blivit utvald som Tavastehus stads partner i över 17 år.

– Ur kundens synvinkel har det sitt eget värde att vår partner känner vår organisation och vår verksamhet. En stor del av det som görs personifieras förstås i vår kontaktperson Minna Ainasvuori, men även i andra personer vid BDO.

Oksa har också erfarenhet av BDO:s tjänster vad gäller styrelsearbete på koncernsidan. Kunderfarenheten har utan undantag varit omedelbar, hjälpsam och yrkeskunnig även där.

– Detta är kopplat till människorna där, men något har nog BDO också lyckats med som företag. Kulturen och verksamhetssättet tycks gå i arv från en aktör till en annan, vilket berättar om BDO som bolag och om arbetskulturen där, säger Oksa.

Oksa berättar att även andra i hans team har berömt interaktionen med BDO.

Tidsbilden är hektisk och full av ändringar

Det pågående kriget i Ukraina, stridsåtgärder, Tavastehus stads strategiuppdatering och välfärdsområdesreformerna gör vardagen ganska hektisk. Det kan även ske ändringar i de framtida samarbetsmodellerna mellan aktörer.

– Revisorerna kommer att spela en stor roll till exempel i välfärdsområdesreformerna. Man måste beakta allt sådant som gäller överföringar och tiden efter dem, funderar Oksa.

– De överlag mest utmanande frågorna vad gäller revision är allt som relaterar till koncernen: fusioner och koncernens bokslut. Revisorn spelar en stor, till och med styrande roll i detta.

Ärenden som gäller beredning av välfärdsområden sysselsätter Oksa och hans team i stor grad i år. Även inom balanseringen av ekonomin måste man göra framsteg.

– Det här är första gången under min tid som så många stora saker pågår på en gång – det är exceptionellt inom kommunfältet. Om en likadan mängd funktioner överförs från kommunen i framtiden kommer det inte längre att finnas en kommun, berättar Oksa.

Bolagiseringar och strukturändringar i städernas funktioner medför nytt slags behov av kompetens

Bolagisering av städernas funktioner har under den senaste tiden ökat behovet av expertis.

– Tavastehus är Finlands vagga vad gäller att bolagisera kommuner. Under de senaste åren har många funktioner sålts. Ur den egna synvinkeln har det egentligen inte skett några innehållsmässiga ändringar i revisionsbehoven, men saker tycks bli allt svårare under årens lopp: det konsultativa behovet ökar, det politiska intresset likaså, funderar Oksa.

På bolagssidan och i staden är revisionsprocesserna i sig ganska likadana, men på den offentliga förvaltningens sida är arbetsmängden ofta mycket större. Även den offentliga aspekten medför sina vändningar.
Utmaningar uppstår ibland också på grund av bokföringslagen, som inte alltid är helt tydlig.

– Eftersom tolkningarna om bokföringslagen och andra bokföringsbestämmelser inte alltid är entydiga spelar partnerns interna kommunikation en stor roll. Vad gäller detta har BDO alltid varit till sin fördel: det finns en viss expert för en viss sak och växelverkan är alltid smidig.

Oksa tillägger att BDO:s kompetens om kommunsektorn och den offentliga förvaltningen är djupgående. BDO erbjuder också många benchmark-möjligheter eftersom de har rikligt med erfarenhet av och information om andra kommuner och städer.

Ändring av verksamhetsmodellen underlättade utarbetandet av koncernbokslutet

På den offentliga förvaltningens sida är det vanligt att bokslutet behandlas i styrelsen innan revisionen.

– I början av min karriär hos staden måste flera bokslut göras om på grund av fel som iakttogs under revisionen, vilket var retsamt. Man ändrade till sist processen så att den var likadan som hos en del andra aktörer, och revisionen flyttades så att den till centrala delar utförs innan bokslutet publiceras, berättar Oksa.

Tavastehus stad ändrade sin verksamhetsmodell och förutsatte att koncernens bolag avtalar om revisionerna för följande vår redan under hösten och inleder dem innan boksluten publiceras. Detta förbättrade kvaliteten avsevärt särskilt vad gäller koncernbokslutet.

– Detta var stort för en ny finansdirektör och BDO:s hjälp var oersättlig under ändringen, summerar Oksa.

Trainers’ House hjälper individer vidare på en för dem betydelsefull väg. Företaget bygger anseende, skapar möjligheter och erbjuder metoder för framgång.

– Vi hjälper människan vidare. Det är vår uppgift, berättar Saku Keskitalo, finansdirektör på Trainers’ House. Keskitalo ansvarar även för dotterbolaget Ignis Oy:s verksamhet.

Kärnan i verksamheten syns även i den interna karriärutvecklingen hos personalen på Trainers’ House. Ekonomichefen Iiris Nummila började jobba på Trainers’ House spanska verksamhetsställe i rollen som marknadsförare. På huvudkontoret blev platsen som ekonomisk expert ledig och Nummila tog över uppdraget. Sedan dess har ansvaren inom ekonomisk förvaltning bara ökat, även till att arbeta som en del av dotterbolagets ledningsgrupp. För tillfället ansvarar Nummila för den dagliga ekonomiförvaltningen på Trainers’ House och är den enda i teamet, som har att göra med ekonomin på heltid – tillsammans med BSO:s anställda.

IFRS-experter, ESEF-bokslut och övrig börskompetens inom ekonomiförvaltning fanns hos BDO

Trainers’ House blev kund hos BDO i slutet av år 2020 med endast en månads övergångstid.

– Vi behövde en ny samarbetspartner inom ekonomisk förvaltning, eftersom jag begick ett misstag, berättar Keskitalo.

– Ekonomichefen som betjänat oss under en lång tid slutade på företaget och Iiris arbetsbeskrivning förändrades. I det skedet skaffade vi en partner inom ekonomisk förvaltning och begick ett misstag vid valet av denne. Vi stod ut med situationen alldeles för länge, säger Keskitalo.

Eftersom grundlig ekonomisk förvaltning är en central del av företagets verksamhet – speciellt i ett börsbolag – måste man iaktta vissa skyldigheter.

–Trainers’ House måste hitta en ny partner inom ekonomisk förvaltning som kunde ersätta den partner som visat sig vara olämplig.

– Vi började utreda alternativ bland potentiella partner och i granskningen visade det sig att BDO var bäst, berättar Keskitalo.

– Vi köper i främsta hand yrkeskompetens. Vi kan bryta ned detta i mindre bitar. Noggrannhet: vi söker inte felfrihet, men hög precision. Specialkompetens: som börsbolag behöver vi till exempel IFRS-kompetens. Förtroende spelar en verkligt stor roll. Vi tänker att BDO:s team är en del av vårt team; båda sidorna sköter jobbet väl. Vi är förutseende och sporrar varandra att bli bättre, beskriver Keskitalo samarbetet.

BDO var mycket intresserad av Trainers’ House ända från början och alltid grundligt förberedd inför möten. Detta ökade tilliten och skapade en god grund för samarbetet redan på första mötet.

– BDO tog till exempel med IFRS-experter redan till första mötet.

Trainers’ House har ett litet ekonomiteam och företaget är emellertid samtidigt ett börsbolag med alla dess skyldigheter.

– När vi gick igenom alternativen saknade även många stora aktörer börskompetens. BDO hade en fördel på den fronten, berömmer Nummila.

Partnerskapet är ömsesidigt och tacksamhetskulturen belönar

BDO har hand om Trainers’ House momsärenden, skattedeklarationer, bokslut och ESEF- dvs. bokslut för börsnoterade bolag och bokföring bortsätt från försäljningsfakturor. Nummila sköter faktureringen i sin helhet hos Trainers’ House.

– Enligt oss har partnerskapet med Trainers’ House fungerat utmärkt och samarbetet med dem har byggts upp på ett smart sätt. Med dem får man känslan av att man sitter i samma båt, beskriver Kajsa Backas-Heikkilä, BDO:s affärsverksamhetsdirektör för ekonomiförvaltningstjänsterna.

Från BDO:s sida inkluderar teamet bokförare, IFRS-experter samt experter inom inkomst- och mervärdesskatt. Till samarbetet hör månadsmöten, men kontakten mellan parterna är tät.

– Senast idag har jag haft kontakt med BDO. Jag upplever att de är mina arbetskamrater precis som arbetstagarna på det egna bolaget, säger Nummila.

– En bra sak i Trainers’ House organisationskultur är tacksamhetskulturen. De tackar för arbetet och lyfter fram bra saker. Naturligtvis får vi även utvecklingsförslag av dem och de kan be om vad de behöver av oss. Tacksamhetskulturen motiverar även samarbetspartnern, funderar Backas-Heikkilä.

Samarbetet fokuserar på framtiden och allt som har att göra med ekonomin planeras tillsammans

– BDO:s exceptionellt goda kundservice syns i yrkeskompetensen och snabbheten, berättar Nummila.

– Om vi till exempel ber om hjälp av BDO, så svarar de snabbt och om det är något som vi inte förstår, så hjälper de oss att förstå. Och om bokföraren som har hand om våra ärenden hos BDO inte vet, så tar man reda på. Vi blir aldrig ensamma.

– Vardagen fungerar mycket bra. Gemensamt för oss är att vi tycker om att göra upp noggranna planer på förhand, kompletterar Keskitalo.

Trainers’ House och BDO har satt fokus på framtiden. Verksamheten går inte enbart ut på att korrigera fel.

– Såväl personligen som ur affärsverksamhetens perspektiv spelar tidsanvändningen en stor roll. Ur ekonomidirektörens perspektiv är samarbetet idealiskt, när fokus riktas framåt och inte bakåt. Man är förutseende –  dessa standarder kommer ett införas eller ändras.

Enligt Keskitalo har samarbetet med BDO gett honom mer tid till att leda och utveckla affärsverksamheten.

Målet att göra den ekonomiska förvaltningen pappersfri har uppnåtts och personriskerna har minskat

Finansdirektör Saku Keskitalo satte för fem år sedan upp ett mål för Trainer’ House om att företaget inom fem år skulle ha fullständigt papperslös ekonomisk förvaltning och att den ekonomiska förvaltningen inte skulle hänga upp sig på en person.

– Fastän bokslutet ännu inte är klart, kan jag säga att vår ekonomiska förvaltning är helt pappersfri. Tack vare BDO fick vi även ett team som tar hand om ekonomin, utan att vi behöver oroa oss för att allt ligger på en persons ansvar, berättar Keskitalo nöjt.

Fungerande samarbete gör vardagen lugnare

Trainer’ House samarbete med BDO är ännu relativt nytt, men redan nu står det klart att valet av partner var det rätta. Det fungerande samarbetet har lugnat ner vardagen på Trainers’ House och man är mycket nöjda med företagets ekonomiska förvaltning.

– Vi har tidigare erfarenheter av hur hemskt det kan vara att göra ett bokslut och nu kan vi konstatera att om det går så här lätt, så kan det ju till och med vara roligt, skrattar Nummila.

– Saku har fått tid över till annat och jag har fått sinnesro, tillägger Nummila.

 

Trainers’ House hjälper individer vidare på en för dem betydelsefull väg. Trainers’ House bygger anseende, skapar möjligheter och erbjuder metoder för framgång – såväl för kunder som för sina egna anställda.

Trainers’ House grundades år 1990. Bolaget sysselsätter nu 126 anställda som arbetar på heltid och dess verksamhetsställen finns i Helsingfors, Åbo, Uleåborg och Torrevieja i Spanien. Trainers’ House hade en omsättning på 10,3 miljoner euro år 2021. Den operativa vinsten som beskriver affärsverksamhetens lönsamhet var 1,3 miljoner euro (13 % av omsättningen). Bolagets soliditetsgrad var 70 %. Bolaget är nettoskuldfritt. Läs mer https://www.trainershouse.fi

Xplora Mobile är en norsk innovation: en armbandsklocka med telefon för barn. Xplora X5-telefonen är barnets första telefon, som kan användas för att ringa och skicka meddelanden. Med en app kan vårdnadshavaren även följa barnets positionering. Xplora har inte tillgång till internet, sociala medier eller spel. Samarbetet med BDO inleddes för att ledaren för Xplora Finlands affärsverksamhet skulle kunna koncentrera sig på det väsentliga.

– I januari 2019 fick jag möjligheten att presentera positiva alternativ till barnfamiljernas smarttelefoner i Finland. Jag visste vilka utmaningar detta skulle innebära i Nokias förlovade land, men hela konceptet kändes bra inombords och jag ville göra gott, berättar Xplora Mobile Oy:s verkställande direktör Timo Vaskio, som leder affärsverksamheten i Finland.

– BDO kom med redan i startgroparna. Med Xplora visste jag att jag ville koncentrera mig på det väsentliga, dvs. kundservice, försäljning och marknadsföring i världsklass. Allt annat ville jag utkontraktera, säger Vaskio.

– BDO hade ett omfattande utbud av tjänster som motsvarade våra behov. BDO kändes kanske till och med onödigt stort när vi började, men det var viktigt att genast hitta en partner som vi kunde växa med. Även kvaliteten och yrkeskompetensen till exempel vad gällde förståelse för internationell beskattning spelade stor roll. Jag ville utkontraktera hela den ekonomiska förvaltningen till rätt partner, preciserar Vaskio.

Inom internationell företagsverksamhet ska momsen vara rätt från början

BDO och Xplora Mobile inledde diskussioner om samarbete i januari 2019. När samarbetet inletts hjälpte BDO Xplora att grunda bolaget. För import inom de nordiska länderna och lokal återförsäljning i Finland samt för webbförsäljningen måste man reda ut momsärenden och med hjälp av BDO-nätverket gick det smidigt. BDO satte upp alla nödvändiga ekonomiförvaltningstjänster för det nya företaget. Till dessa hörde bland annat bokföring, rapportering, moms och inkomstskatt, bokslut samt protokoll. I dagsläget fungerar BDO som utkontrakterad ekonomiförvaltningspartner åt Xplora. Servicen inkluderar löneräkning, bokföring, rapportering, bokslut och vid behov skatterådgivning.

– En del av det nya företagets beskattning måste lösas redan i början – innan företagsverksamheten ens hade inletts, minns Vaskio.

– Som tur är valde jag en proffsig organisation, som även kan ta hand om mer skattetekniska ärenden. Vi använde oss i stor omfattning av BDO:s tjänster ända från början, trots att vi då ännu var ett startupföretag. Nu har vi vuxit och vi sysselsätter sex personer i Finland, vår omsättning har ökat med 220 procent under de föregående två åren och vi har ännu större behov av en partner som BDO, preciserar Vaskio.

BDO:s exceptionellt goda kundservice syns i informationstillgången kring ekonomiförvaltningen och i kvaliteten på svaren

BDO:s servicelöfte syns i arbetsvardagen i positiv bemärkelse.

– Till exempel om vi ställer en fråga, svarar man snabbt och svaret är genast hjälpsamt, beskriver Vaskio.

Vaskio uppskattar BDO:s kunskaper gällande beskattning och skattesatser inom internationell affärsverksamhet.

– Hos BDO finns ett bra team som sköter allt för min del.

Enligt Vaskio är det underlättande när man kan lita på att informationen som fås från BDO är laglig och korrekt.

– Jag kan lita på informationens riktighet, summerar Vaskio.

Vänlig kontakt och positiv personal ger partnerskapet särskilt värde. Xplora Mobile är ett positivt varumärke, som sätter högt värde på att göra gott.

– Det är fint att vi får dela positiviteten i samarbetet med BDO, berättar Vaskio.

Även BDO uppskattar den okomplicerade kommunikationen och det enkla umgänget med Xplora.

– Kommunikationen mellan oss fungerar sömlöst och det syns direkt i kvaliteten på arbetet samt rapporterna. Hos Xplora är man genuint intresserade av siffor och utveckling, man tar tag i det som ska göras utan dröjsmål och nödvändiga uppgifter levereras i tid. Den effektiva och positiva inställningen syns i hela organisationen och den gör kontakten med dem mycket trevlig och enkel, beskriver Carita Holmgren, chef för BDO:s bokförings- och skatteteam.
Enligt Vaskio är det lätt att uträtta ärenden med BDO, eftersom BDO:s anställda är så bra på att bemöta kunder.

– Svåra saker förklaras på ett lättbegripligt sätt, utan att man bombarderar oss med supertekniska termer. Med BDO behöver man inte känna sig dum. Våra utvecklingsförslag tas också emot på ett mycket konstruktivt och välkommet sätt.

För en tid sedan föreslog Xplora att fakturamallens utseende skulle modifieras för att bättre motsvara Xploras varumärke. Utvecklingsidén mottogs med entusiasm hos BDO och man stödde genast idén.

– Detta är en liten sak i en stor helhet, men det säger mycket om samarbetet. Jag tycker att vi gjorde ett bra val av partner, summerar Vaskio.

 

Xploras vision är att hjälpa och skydda familjernas vardag, genom att lansera en smarttelefon för barn. Med hjälp av Xplora Mobile tillbringar barnen inte barndomen med ansiktet i rutan, utan med händerna fria och nåbara. Xplora-tekniken används av över 700 000 familjer i hela världen. Läs mer: https://www.xplora.fi/