Revision av stiftelse

Våra experter har en omfattande erfarenhet av revision av stiftelser. Vi stöder gärna din stiftelse i revisionsprocessen och är förtrogna med de särdrag som karaktäriserar revision av stiftelser. Till revisor ska en CGR- eller GR-revisor eller revisionssammanslutning väljas.

Stiftelsens stadgar kan förutsätta att två eller flera revisorer ska väljas. Om en revisionssammanslutning inte har valts som revisor för stiftelsen, ska även revisorssuppleanterna vara auktoriserade revisorer. För varje auktoriserad fysisk revisor ska en auktoriserad revisorssuppleant eller revisionssammanslutning väljas.

Om din stiftelse behöver revision eller en revisorssuppleant hjälper våra experter dig gärna.