CFO-palvelut

CFO-palvelut

CFO:n (Chief Financial Officer) eli talousjohtajan tehtäväkenttä on hyvin laaja ja vastaan tulee usein tilanteita, joissa sparrausapu tai tilapäinen lisäresurssi taloustiimiin tueksi on tarpeen. CFO:lta odotetaan monipuolista osaamista laskentaan, rahoitukseen, kirjanpitoon ja verotukseen, taloussuunnitteluun ja raportointiin liittyen. Näiden lisäksi talousfunktiota on kehitettävä yhä paremmaksi ja ketterämmäksi niin kulurakenteeltaan ja toimivuudeltaan kuin yhtiön ohjaamisen ja johdon tukemisen näkökulmista.

BDO:n CFO-palveluiden tiimi koostuu kokeneista talouden konkareista, joiden tukemana työtehtävien tai oman yrityksen hoitaminen on helpompaa. Tarjoamme apua tarvitsemaasi tilanteeseen tai kysymykseen nopeasti ja vaivattomasti. Olemme toimineet taloustehtävissä kontrollerista talousjohtajaan. Meillä on kokemusta talouden palvelukeskuksista ja erilaisista kehitys- ja muutosprojekteista taloustoimintojen sisällä. Asiakkainamme on ollut listattuja yhtiöitä, pk-sektorilla ja kansainvälisesti toimivia yhtiöitä, pääomasijoittajien omistamia sekä kunta- ja valtio-omisteisia yhtiöitä, unohtamatta organisaatioita.

Palvelumme kattavat muun muassa:

 • CFOn, talouspäällikön tai kontrollerin ulkoistukset ja sijaisuudet
 • laskennan ja kirjanpidon erityiskysymykset
 • talousraportoinnin ratkaisut ja kehittäminen
 • talousjärjestelmät ja automaatio
 • kuntien ja valtionhallinnon organisaatioiden talous
 • data-analytiikka ja Business Intelligence
 • listattujen yhtiöiden taloushallinto.


Palvelukuvaukset on esitelty alla.
 CFO:n, talouspäällikön tai kontrollerin ulkoistukset ja sijaisuudet

Taloushallinnon ulkoistuspalvelumme tuovat ratkaisun yrityksen tilapäisiin tarpeisiin silloin, kun taloushallinnossa on resurssivajetta, tarvitaan väliaikainen ratkaisu talousjohtajan, talouspäällikön tai kontrollerin vaihtuessa tai lisäkäsiä yrityksellenne tärkeän kehitysprojektin läpiviemisessä. 

Meiltä saatte kokeneen ja osaavan henkilön yrityksenne tarpeen mukaan, joko täyspäiväisesti  tai osa-aikaisesti. Tiimimme jäsenillä on kokemusta talousjohtamisesta, kirjanpidosta, talousraportoinnista, yrityskaupoista sekä laskentajärjestelmien vaihdoksesta. Autamme myös uuden henkilön rekrytoinnissa, työhaastatteluissa ja perehdytyksessä toiveidenne mukaan.

 

Laskennan ja kirjanpidon erityiskysymykset

Olemme apuna päivittäisten taloudellisten laskelmien, kuten budjettien, kassavirtalaskelmien ja ennusteiden, investointilaskelmien sekä kannattavuus- ja kulurakenneselvitysten laatimisessa. Voimme olla mukana optimoimassa käyttöpääoman tasoa, arvioimassa rahoitustarvetta sekä kartoittaa rahoituslähteitä.

Autamme kirjanpidon tulkintakysymyksissä ja päivittäisten kirjanpito-ongelmien ratkaisemisessa. IFRS-asiantuntijamme ovat tukenanne IFRS-laskennan ja -raportoinnin käynnistämisessä ja raportoinnissa ulkomaiselle emoyhtiölle. Voimme laatia IFRS-osaamista vaativia laskelmia ja selvittää laskentaperiaatteiden muutoksista johtuvia kirjanpidollisia vaikutuksia.  

Olemme monipuolisesti taloustiiminne tukena laskennan ja kirjanpidon erityistilanteissa, kuten konsernirakenteen muutoksissa (yritysostojen, yritysmyyntien, uudelleenjärjestelyjen tai rahoitus- ja taserakenteen muutoksissa), yritysostoihin liittyvissä hankintamenolaskelmissa, liiketoiminnan ja sen taloudellisten lukujen eriyttämisessä (carve-out financials) ja muissa tilanteissa, joissa on tarpeen arvioida, laskea, kirjata ja raportoida lukuja aiemmasta käytännöstä poiketen.

Integroitu lähestymistapamme huomioi sekä kirjanpidon ja talousraportoinnin vaatimukset, että vaikutukset laskentajärjestelmiin, prosesseihin ja kontrolleihin.

Laajan kansainvälisen ketjumme taloushallinnon asiantuntijat ovat apuna kansainvälisissä kirjanpito- ja laskentakysymyksissä sekä eri maiden laskenta- ja raportointikäytäntöjen selvittämisessä.

 

Talousraportoinnin ratkaisut ja kehittäminen

Talousraportoinnissa on löydettävä tasapaino sekä luotettavien ja kustannustehokkaiden laskentajärjestelmien ja kirjanpitoprosessien että liiketoiminnan ja johdon muuttuvien talousraportointitarpeiden kesken. Laskentajärjestelmien kannattaa tehdä yrityksen kehitysvaihe ja kasvunäkymät huomioiden siten, että järjestelmät tukevat talouden ja liiketoiminnan tietotarpeita nyt ja jatkossa. Järjestelmävaihtoehtoja on paljon, ja kokeneen kumppanin näkemys auttaa löytämään omalle yritykselle tärkeimmät valintakriteerit.  

Olemme apunanne mm. seuraavissa asioissa:

 • yhtiön talousraportoinnin ja raportointimallien kehittäminen
 • yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvan laskentajärjestelmän valinta ja käyttöönotto
 • taloushallinnon ja -prosessien automatisointi
 • data-analytiikan hyödyntäminen johdon raportoinnissa
 • raportointiprosessien kehittäminen.

Talousraportointiin liittyvät riski- ja kontrollikartoitukset

 • Talousprosessien ja talousjärjestelmien kuvausten laatiminen.
 • Sisäisten kontrollien huomioiminen talousprosesseja kehittäminen.
 • Listautumiseen tähtäävän talousraportoinnin kehittäminen.

 

Kuntien ja valtionhallinnon taloushallinto

Kuntien taloushallinto kehittyy nopeasti ja talousprosesseja uudistetaan vastaamaan kasvaviin seuranta- ja raportointivaatimuksiin. Asiantuntijoillamme on monipuolista kokemusta kuntien kirjanpidosta, kuntatalouden säädöksistä sekä konsernilaskennasta ja organisaatiomuutosten kirjanpitokäsittelystä kuntaympäristössä.   

Autamme kuntakirjanpidon laskenta- ja raportointikysymyksissä sekä kustannusrakenteiden ja veloitusperusteiden arvioinneissa. Teemme kuntatalouden tasapainotukseen liittyviä selvityksiä ja toimenpidesuunnitelmia sekä arvioimme erilaisten transaktioiden vaikutuksia kuntaomisteisen yhtiön ja kuntakonsernin näkökulmasta. Teemme ulkopuolisia arvioita kuntien omistajaohjauksen vaikuttavuudesta ja kunnan hallituksen omistajaohjauslinjausten täyttämisestä.

 

Data-analytiikka ja Business Intelligence

Data-analytiikan keinoin voidaan yhdistellä taloudellista ja muuta liiketoimintatietoa uusien näkökulmien ja monipuolisemman tiedon tuottamiseksi johdon päätöksentekoon ja raportointiin. Data-analytiikalla voidaan käydä läpi laajoja tietomassoja trendien, syy-seuraussuhteiden, raja-arvojen tai muiden tekijöiden havainnoimiseksi. Data-analytiikan käyttöönotto auttaa myös riskinhallinnan ja sisäisten kontrollien valvomisessa ja poikkeamien seurannassa.

Autamme yrityksiä liiketoimintaa tukevan data-analytiikan suunnittelussa ja käyttöönotossa. Teemme yksittäisiä analytiikkatoimeksiantoja ja tuemme yritysten omaa organisaatiota proaktiiviseen ja moniulotteiseen seurantatietoon perustuvan mallintamisen ja ennakointiraportoinnin luomisessa.

Autamme yritysdatan kokonaisvaltaisessa hallinnoinnissa, tietojen varastoinnin ja prosessoinnin suunnittelussa sekä tietosisältöjen linkittämisessä järjestelmien välillä.

 

Listattujen yhtiöiden talousfunktio

Ulkoinen raportointi asettaa erityisiä vaatimuksia listatun yrityksen talousfunktiolle. Erityisvaatimuksia ovat mm. OMX-päälistalla IFRS-laskentaperiaatteiden noudattaminen, Finanssivalvonnan raportointia ja talousjärjestelmien ja -prosessien laatua koskevat vaatimukset, luotettavan taloudellisen sijoittajainformaation tuottaminen sekä erityistilanteiden ulkoisten raportointivaatimusten tunnistaminen.

Teemme listautumista edeltäviä due diligence -selvityksiä ja autamme kehittämään talousraportoinnin listayhtiövaatimuksia vastaavaksi. Tuemme erilaisten kertaluonteisten tai usein toistuvien yritysjärjestelyihin liittyvien laskentaprojektien läpiviemisessä.

Tuemme listautuvaa yritystä IFRS-käyttöönotossa ja IFRS-raportoinnin käynnistämisessä. 

Autamme yhtiön sisäistä tarkastusta, sisäistä valvontaa ja corporate governancea riskienhallinnan järjestämisessä ja toimivien talouden kontrollien rakentamisessa, arvioinnissa ja testaamisessa.