Kunnat ja kuntayhtymät

Kunnat ja kuntayhtymät

Talouden tasapainottaminen

Kuntien rooli ja tehtävät ovat merkittävien muutosten edessä. Tasapainoinen talous on kunnan palveluiden ja sille asetettujen tehtävien toteutumisen edellytys. Kun talous on tasapainossa ja kestävän talouden rajat tunnistetaan, kunta voi keskittyä omaan rooliinsa ja kasvattaa painoarvoaan alueensa hyvinvoinnin ja elinvoiman kehittäjänä. Tärkeää on myös, että niin päättäjillä kuin asioiden valmistelijoilla on riittävä osaaminen tulkita taloutta.

Asiantuntijamme tukevat kuntien toimintakykyä ja tasapainoista taloutta tarjoamalla asiantuntevaa ja luotettavaa näkemystä kuntatalouden selvitys-, muutos- ja kehittämisprosesseihin. Tarjoamme myös käytännönläheisiä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia esimerkiksi talouden tulkintaan.
 
Olemme kuntien ja kuntayhtymien tukena muun muassa:

Autamme tunnistamaan taloustilanteen aiheuttamat riskit tavoitteiden, palveluiden ja lainsäädännön näkökulmasta, paikalliset olosuhdetekijät huomioiden.

Analysoimme talouden kehityksen skenaariot lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Huomioimme toimintaympäristöön kohdistuvien merkittävien riskien vaikutukset nykytilaan ja talouden tasapainottamistarpeeseen.

Etsimme keinoja talouden tasapainottamiseen yhteistyössä kunnan kanssa. Tarkastelemme joko kokonaisuutta tai painotamme eri osa-alueita (esim. toimialat, toimitilat, korjausvelka, investoinnit, organisaatio- ja hallintorakenteet). Esitämme päätöksentekijöille konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia keinoja talouden tasapainottamiseen sekä eri investointivaihtoehtoihin vaikutuksineen.  Olemme toimintasi tukena myös talouden tervehdyttämiskeinoista päättämisen jälkeen.

Tarjoamme apua ulkopuolisen asiantuntijan roolissa talouden tervehdyttämisohjelman toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin. Asiantuntijamme ovat tukenasi myös erilaisten lisäselvitysten ja –analyysien laadinnassa, strategiatyöskentelyssä, toimintamalli- ja organisaatiomuutoksissa sekä rakennejärjestelyissä.

Tuemme julkisen sektorin asiakkaitamme muutoksen johtamisessa sekä rakenteiden uudistamisessa. Autamme kuntia suunnittelemaan tietoon perustuvaa kuntastrategiaa, jossa yhden näkökulman muodostaa kuntalaisen hyvinvointi ja tarpeet.

Asiantuntijamme ovat kuntien tukena myös strategian viemisessä käytäntöön sekä asetettujen tavoitteiden arvioinnissa. Kehittämiemme menetelmien avulla on mahdollista ennakoida kuntauudistuksen vaikutuksia. 

Strategian ja johtamisen neuvonantopalveluihimme kuuluvat:

 • strategian laadinta
 • kuntarakenteiden muutos
 • yhteistoimintaorganisaatioiden rakentaminen 
 • palveluverkkojen ja organisaatiorakenteiden uudistus 
 • palveluprosessien kehittäminen 
 • tuottavuuden kehittäminen sekä
 • johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen.

Kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset ovat jatkuvasti lisääntyneet. Kuntalain uudistuminen, merkittävät hyvinvointialuereformit ja muut toimintaympäristön muutokset ovat asettaneet merkittäviä lisävaatimuksia kuntakonsernien ja hyvinvointialueiden riskienhallinnan organisoinnille. 

Kuntakonsernien on huolehdittava kuntalain säännösten mukaisesta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Samantapaiset lainsäädäntövaatimukset ovat hyvinvointialuekonsernien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelemiselle.

Riskienhallinnan merkitys on korostunut erityisesti kunnan ja hyvinvointialueen tehtävien organisointitapojen monimuotoistumisen myötä. Yhä suurempi osa kunnan tai hyvinvointialueen toiminnoista järjestetään nykyisin tytäryhtiöissä tai palveluntuottajien toimesta, jolloin kuntakonserneilta edellytetään aikaisempaa systemaattisempaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla tilivelvolliset toimijat kuten hallitus, lauta- ja johtokunnat sekä johtavat viranhaltijat voivat varmentaa vastuullaan olevien toimintojen tuloksellisuutta, hyvän hallintotavan toteutumista sekä erilaisten riskien hallintaa. 

Kunnan tai hyvinvointialueen yhtiöiden sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Jokaisen kunnan tai hyvinvointialueen yhtiön on hyvä tietää, mitkä sisäiset ja ulkoiset riskit uhkaavat sen toimintaa ja miten näitä riskejä voidaan parhaiten hallita. Kuntalain samoin kuin hyvinvointialuelain mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hallituksen vastuutehtävää sekä ylimmän viranhaltijan johtotehtävää. 

Onnistunut riskienhallinta varmentaa monia asioita: johtamista, toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa sekä taloudenhoitoa, riskienhallintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Asiantuntijamme auttavat yhtiötäsi rakentamaan systemaattisen ja kokonaisvaltaisen tavan hallita siihen kohdistuvia riskejä. Tätä kautta rakennat toiminnallesi myös turvattua tulevaisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan palveluihimme kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonserneille sekä hyvinvointialueille ja niiden konserneille kuuluvat:

 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden laatiminen
 • sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernin ohjeiden laatiminen
 • riskien kartoitus ja tunnistaminen, arviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittäminen
 • nykytilan arviointi sekä kehittäminen
 • selonteon laatiminen
 • sisäisen tarkastuksen palvelut ulkoisena palveluntoimittajana sekä
 • henkilöstön koulutus. 

Konsernirakenteeseen ja sen muokkaustarpeeseen vaikuttavat moninaiset asiat. Omistajastrateginen linjaus ohjaa konsernirakenteen muokkausta, koska konsernirakenteen tulee vastata omistajan tavoitteita ja tarpeita. 

Yhtiöiden omistusmuoto ja konsernirakenteen merkitys korostuu, kun omistajana on kunta tai muu rajoitetusti tuloverovelvollinen taho. Yhtiöittämisillä ja konsernirakenteen muokkauksella voidaan saada usein huomattavia myyntivoittoja emoyhtiölle tai omistajana olevalle kunnalle. Parhaimmillaan konsernirakenteen muokkaus palvelee omistajan tarpeita tuottamalla huomattavan myyntivoiton lisäksi verotuksellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan tavan toteuttaa toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Tuemme kuntakonserneja muun muassa:

 • konsernirakenteen suunnittelussa ja muokkauksessa
 • toimintojen uudelleenjärjestelyissä, yhtiöittämisissä ja yhteistyörakenteissa
 • ulkoistamiseen liittyvissä asioissa
 • yritysten perustamisissa
 • sulautumisissa ja jakautumisissa, liiketoimintasiirroissa ja osakevaihdoissa
 • yhteisöjen purkamisissa
 • arvonmäärityksissä sekä 
 • yritysmyynneissä ja toimialajärjestelyissä.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä menettelytapoja tai toimenpiteitä, joilla kunta voi omistajana vaikuttaa omistamansa yhteisön toimintaan, hallintoon ja talouteen. Nämä voivat liittyä mm. yhtiöjärjestyksiin, osakassopimuksiin tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan. Kunnan toiminnan omistajaohjauksesta vastaa kunnanhallitus ja konserniohjeella määritellään omistajaohjauksen menettelytavat.

Tuloksellisuuden kehittämisen ja ulkoisen arvioinnin tarve

Yleisiä tavoitteita omistajaohjauksessa ovat kuntayhtiöiden kehittäminen ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on toimiva ja tuloksellinen omistajaohjaus. Tästä syystä on tärkeää pysähtyä aika ajoin tarkastelemaan omistajaohjauksen tilaa ja toteutumista suhteessa tavoitteisiin.

Monissa kunnissa kuntien omistamien yhteisöjen merkitys ja rooli osana kuntakonsernia tulee kasvamaan sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialuille. Jäljelle jäävän kunnan näkökulmasta on keskeistä, että myös omistajaohjausta kehitetään ja suhteutetaan jäljelle jäävän kunnan toimintojen tasoon ja näin edesautetaan kuntakonsernin kokonaisedun toteutumista ja elinvoimaisuuden säilymistä.

Yleisten tavoitteiden lisäksi useiden kuntien hallintosäännöissä on asetettu kunnanhallituksen tehtäväksi arvioida vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta. Kuntaliiton hallintosääntömallin mukaan kunnanhallitus arvioi omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa. Löytyykö tämä vaatimus teidän kuntanne hallintosäännöstä?

Apua tuloksellisuuden kehittämiseen

Asiantuntijamme ovat apunanne ulkopuolisten arviointien laatimisessa. Arvioinnin avulla haluamme tuottaa aitoa hyötyä sekä kunnan johtamisen että omistajaohjauksen tuloksellisuuden kehittämisen tueksi. Osana arviointia tunnistamme keskeisimpiä omistajaohjauksen kehityskohteita niin menettelytapojen, riskienhallinnan kuin kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen kannalta.

Laajan toimeksiantokantamme ansioista olemme keränneet runsaasti best practise -tietoutta useiden eri kuntien omistajaohjauksen menettelytavoista ja keräämämme kokemuksen avulla voimme tuottaa lisäarvoa kuntanne omistajaohjauksen kehittämiseksi. Autamme tarvittaessa myös konserniohjeen laatimisessa ja päivityksessä, jotta se parhaalla mahdollisella tavalla vastaa juuri teidän kuntanne tavoitteita ja tarpeita.

Koulutukset

Tuemme kuntien ja kuntayhtymien johtoa ja luottamushenkilöitä tilauskoulutusten ja koulutuspakettien avulla. Koulutukset voivat olla kuntakohtaisia tai voitte halutessanne koota seudun kunnat yhteen! Järjestämme valtuustokauden aikana myös valtakunnallisia ja alueellisia koulutustapahtumia.  

Kuntakohtaisten tilauskoulutusten sisältöä ja laajuutta voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaan. Olemme myös suunnitelleet valmiita koulutuspaketteja mm. valtuustojen tarpeisiin sekä sen mukaan, kuinka syvällistä tietoa osallistujat kaipaavat. Koulutuksia voidaan myös yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 

Koulutukset toteutetaan virtuaalisena live-koulutuksena tai haluamissanne tiloissa. Meiltä voitte tilata myös asiantuntijapuhujia omiin tapahtumiinne. Kaikki koulutuksemme ovat saatavilla myös ruotsiksi. 

Asiantuntijamme ovat rakentaneet valmiit koulutuskokonaisuudet seuraavista aiheista:

Kuntastrategian laadinta edellyttää tietoa kunnan ajantasaisesta tilanteesta ja toimintaympäristöstä. Strategian toimeenpano kunnassa edellyttää ymmärrystä kunnan taloudesta, johtamisesta ja hallinnosta. Koulutukseen osallistujat saavat keskeisen tiedon strategiaprosessin eri vaiheista sekä tarvittaessa tukea esimerkiksi nykytila- ja toimintaympäristön analysoinnissa.

Koulutus on suunniteltu niin viranhaltija- kun luottamushenkilöjohdon tarpeisiin. Osallistujat saavat näkemyksen strategian tehokkaaseen toteutukseen huomioiden johtamisjärjestelmän ja hallintosäännöt.

Kenelle koulutus on suunnattu

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat

Koulutuksen kesto

3 - 5 tuntia

Koulutuksessa pureudutaan kuntalakiin ja muihin keskeisiin kuntia ja kuntayhtymiä koskeviin säännöksiin erityisesti luottamushenkilön näkökulmasta. Koulutuksen aikana käymme läpi mm. eri kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden vastuut ja velvollisuudet, eri toimielinten tehtävät ja roolit, kokous- ja hallintomenettelyn sekä muutoksenhaun. Koulutuksessa voidaan myös käydä havainnollisesti läpi tilaajakunnan/-kuntayhtymän omaa hallintosääntöä. 

Kenelle koulutus on suunnattu

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat

Koulutuksen kesto

2 - 5 tuntia

Koulutuksessa käydään läpi omistajaohjauksen tavoitteita ja toteutusta, konsernijohdon roolia omistajaohjauksessa sekä tytäryhteisöjen hallitusten vastuita ja velvollisuuksia. Käymme läpi omistajaohjauksen tuloksellisuuden elementtejä käyttämällä havainnollisia esimerkkejä. Koulutuksessa on myös mahdollista käydä havainnollisesti läpi myös kunnan/kuntayhtymän omaa konserniohjetta ja hallintosäännön määräyksiä kuntakonserniin liittyen.

Kenelle koulutus on suunnattu

Kunnanhallitus ja muut luottamushenkilöt, konserniyhteisöjen hallitusten jäsenet sekä muut kunnan edustajina eri yhteisöissä toimivat.

Koulutuksen kesto

2 - 5 tuntia

Tytäryhteisöjen hallitusten on tärkeää tuntea osakeyhtiölain keskeiset periaatteet, hallitusten jäsenten vastuut ja velvollisuudet, joihin saatte tästä koulutuksesta kattavat eväät. Lisäksi käsittelemme tytäryhteisön toimintaa osana kuntakonsernia. Koulutuksessa voimme havainnollisesti käydä läpi myös kuntanne/kuntayhtymänne omaa konserniohjetta sekä hallintosäännön määräyksiä liittyen kuntakonserniin.

Kenelle koulutus on suunnattu

Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenet ja toimitusjohtajat sekä konsernijohto

Koulutuksen kesto

2 - 4 tuntia

Mitä talousarviosta ja tilinpäätöksestä tulee tietää ja mitä eri laskelmat ja tunnusluvut sisältävät? Kunnan talous  -koulutuksessa syvennymme talouden suunnittelun ja seurannan periaatteisiin sekä kunnan talouden tulkintaan erityisesti luottamushenkilöiden näkökulmasta. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää kuntakohtainen verrokki ja analyysi, jotka kokeneet kuntatalouden asiantuntijamme käyvät seminaarissa läpi. 

Kenelle koulutus on suunnattu

Luottamushenkilöt ja viranhaltijajohto

Koulutuksen kesto

3 - 7 tuntia

Tarkastuslautakunnan peruskoulutuksessa käymme läpi tarkastuslautakunnan roolia ja tehtäviä, kokouskäytäntöjä, arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Monet asiantuntijamme työskentelevät säännöllisesti tarkastuslautakuntien arvioinnin ja kokousten tukena, ja jaammekin koulutuksissa hyviä käytäntöjä ja monipuolisesti esimerkkejä tarkastuslautakuntien työn toteuttamisesta. Koulutukseen osallistuvat  tarkastuslautakunnat saavat käyttöönsä mallit arviointisuunnitelmasta sekä arvioinnin kyselylomakkeesta.

Kenelle koulutus on suunnattu

Tarkastuslautakuntien jäsenet ja sihteerit

Koulutuksen kesto

3 - 5 tuntia

Koulutuksessa syvennymme arviointityön suorittamiseen, tuloksellisuuden arviointiin käytännössä sekä arviointikertomuksen sisältöön ja laadintaan.

Kenelle koulutus on suunnattu

Tarkastuslautakuntien jäsenet ja sihteerit

Koulutuksen kesto

3 - 5 tuntia