Valtio

Valtio

Ministeriöiden sekä valtion virastojen ja laitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman laatimisessa on perustana toimiva sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu talousarviolakiin ja -asetukseen. Lainsäädännön mukaan sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa viraston johto, joka myös vastaa sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä.

Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että organisaatio saavuttaa tavoitteensa. Se käsittää kaikki ne toimenpiteet ja menettelyt, jotka turvaavat tavoitteisiin pääsemistä.  Toimenpiteiden ja menettelyjen avulla voidaan saada kohtuullinen varmuus

  1. toiminnan lainmukaisuudesta
  2. varojen turvaamisesta
  3. toiminnan tuloksellisuudesta
  4. taloutta ja tuloksellisuutta koskevien oikeiden ja riittävien tietojen tuottamisesta. 
Olemme ministeriöiden sekä valtion virastojen laitoksen johdon tukena varmistamassa ja kehittämissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintoja ulkoisena palveluntuottajana toteuttamassa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä sekä arvioimassa johtamis- ja ohjausjärjestelmien toimivuutta.