Sisäinen valvonta ja hyvä hallinto

Sisäinen valvonta (internal control) käsittää kaikki toimenpiteet ja menettelyt, joiden avulla tavoitteiden saavuttaminen pyritään varmistamaan. Sisäinen valvonta on kiinteä osa organisaation johtamista ja hallinnointia eli jatkuvaa toiminnan ja talouden ohjausta ja seurantaa. Toimiva sisäinen valvonta rakentuu useimmiten kansainvälisiin sisäisen valvonnan viitekehyksiin kuten

  • COSO IC (sisäinen valvonnan viitekehys)
  • tai COSO ERM (sisäisen valvonnan malli täydennettynä riskienhallinnalla)

COSO-mallin mukaan organisaation valvonta on sen hallituksen, johdon ja muun henkilökunnan toteuttama prosessi, jonka tarkoitus on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että seuraavat tavoitteet toteutuvat:

  • toimintojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • taloudellisen ja ei-taloudellisen raportoinnin luotettavuus
  • lakien ja säädösten noudattaminen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja täydennetään useassa organisaatiossa hyvän hallinnon (corporate governance) rakenteilla.

Omia samantapaisia suosituksia sisäiseen valvontaan löytyy myös muun muassa finanssialan toimijoille, säätiöille, kuntiin ja kaupunkeihin sekä valtion virastoihin ja laitoksiin. Esimerkiksi kuntaliitto on julkaisut ohjeita kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseksi

Lisäksi Valtionvarainministeriön controller-toiminto laatinut suosituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan hyvistä käytännöistä valtion virastoille ja laitoksille

Osassa organisaatiota johdon ja hallituksen tukena arvioimassa sisäisen valvonnan toimivuutta on sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin

Autamme teitä:

Voimmeko olla avuksi?