Revision av aktiebolag och börsnoterade företag

Som revisor för ditt aktiebolag medverkar vi förutom vid den egentliga revisionen även vid behov som ett stöd för ditt företags ledning vid affärsverksamhetens utveckling.

Våra experter har en lång erfarenhet av revisioner i finländska börsbolag samt utländska bolags dotterbolag i Finland. Dessutom har våra kunder tillgång till den lokala och globala expertisen hos vårt nätverk av experter, både inhemska och internationella.

Varför välja BDO som partner för aktiebolagsrevisionen?

Vi behärskar ett brett utbud av aktiebolagsrevisioner, oavsett företagsstorlek eller bransch. Våra experter är erfarna revisorer och vi väljer individuellt de mest lämpliga proffsen för varje uppdrag. Vi följer noga utvecklingen inom området och behärskar både inhemska och internationella revisionsprinciper.

Våra kundserviceprinciper är konfidentialitet, kompromisslös serviceattityd och efterlevnad av vad som har avtalats. Med vårt utbud av tjänster strävar vi efter att stödja kundens verksamhet och alltid ge aktuell information och den bästa kompetensen. VI värnar om långvariga kundrelationer och vårt mål är att garantera kontinuiteten genom att bevara samma experter i uppdragsteamet. 

Våra tjänster för börsnoterade företag

Som vår kund har ditt företag inte bara tillgång till våra revisionstjänster för aktiebolag, utan också till högkvalitativa skattetjänster , juridiska tjänster  och rådgivningstjänster . För börslistade bolag erbjuder vi följande tjänster:

 • lagstadgad revision
 • granskning av koncernrapportering
 • verifiering av ekonomisk information i anslutning till listning
 • IFRS-tjänster samt
 • US GAAP-rådgivningstjänster.

Våra IFRS-tjänster

De internationella bokföringsstandarderna, International Financial Reporting Standards, är en förutsättning för internationalisering av företagsverksamhet och investeringar. Våra erfarna experter stöder ditt företag bland annat i följande frågor som gäller IFRS-bestämmelser:

 • upprättande av IFRS-koncernbokslut
 • beräknings- och systemfrågor i koncernbokslut
 • utveckling av koncernbokslutsprocessen
 • genomförande av IFRS-övergångsprojekt
 • rådgivning om tillämpningen av IFRS-bestämmelser i samband med företagsköp.

Vi följer revideringar av IFRS-bestämmelserna och hjälper de anställda på ditt företag att hålla sig uppdaterade gällande iakttagandet av dessa. Vid revisionen av IFRS koncernbokslutet använder vi revisionsprogram och bokslutsmodeller. Dessutom har vi tillgång till databaserna i hela vår internationella grupp, samt expertnätverkets omfattande sakkunskap, erfarenhet och stör.

Kontakta oss  för att diskutera hur våra experter kan hjälpa ditt företag att följa IFRS-bestämmelserna.

Läs mer om våra IFRS-rådgivningstjänster!

US GAAP- och SOX-tjänster

Agerande i enlighet med USA:s US GAAP-bestämmelserna och SOX-lagstiftningen kräver att såväl revisorerna som den anställda inom ekonomisk förvaltning har sakkunskap om särskilt kraven på dokumentation. Vi betjänar både finländska bolag som har planer på internationalisering och dotterbolag till utländska företag som verkar i Finland. Förutom det finska expertnätverket stöds ditt företag också av vårt internationella expertnätverk.

Vi betjänar ditt företag inom bland annat följande ärenden som gäller US GAAP-systemet:

 • revision av senaste fullständiga och tidigare räkenskapsperioder i enlighet med US GAAP-bestämmelserna (bolag som ska börsnoteras)
 • hjälp med bokslut som följer US GAAP-bestämmelserna
 • SOX-kontroller och andra processkontroller
 • hjälp med utveckling av kontrollerna.

Revision av små och medelstora företag

Revisionen ger aktiebolagets ledning och ägare garantier om riktigheten i den finansiella informationen. I och med den tillförlitliga finansiella informationen ökar även intressentgruppernas förtroende för företaget.

Vi stöder ditt lilla eller medelstora företag i vardagliga utmaningar och i utveckling av affärsverksamheten. Vi beaktar alltid särdragen i ditt företags bransch och hjälper till att hitta de lämpligaste lösningarna för just ditt företag.

Många av våra experter har en företagarbakgrund, och därför har vi också praktisk kunskap om utmaningar i ägarföretagarens vardag. Om ditt SMF-företag behöver hjälp och stöd med till exempel något av följande, vänligen kontakta oss. Våra experter hjälper dig gärna!

 • lagstadgad revision av aktiebolag
 • frågor kring bokföring, förvaltning och uppgörande av bokslut
 • beskattning
 • säkerställande av säkerheten i informationssystem
 • iakttagande av lagar och bestämmelser
 • internationalisering