Revision för kommun, samkommun och församling

Våra revisorer är bekanta med revisionslagstiftningen och hjälper gärna till med alla frågor som rör revision. Vi är marknadsledande inom revision av kommuner och den offentliga sektorn. Våra experter har gedigen erfarenhet och djup förståelse för den offentliga verksamhetsmiljön och vi är också aktivt involverade i utvecklingen av offentliga revisionsprocesser på riksnivå.

Om din kommun, samkommun eller församling behöver en pålitlig och erfaren revisor för offentliga sektorn, vänligen kontakta oss ! Vårt omfattande nätverk av kontor och experter betjänar offentliga aktörer oavsett storlek över hela Finland.

Kommunal revision och kommunallagen

Våra erfarna experter inom revision och kommunal lagstiftning erbjuder djupgående och professionell kompetens för aktörer inom den kommunala sektorn. Vi skräddarsyr våra tjänster individuellt för att möta din kommuns behov. 

Kommunen kan välja en revisionssammanslutning för revision för högst sex på varandra följande räkenskapsperioder. Mandatperioden fastställs enligt räkenskapsperioderna för vissa kalenderår och uppdraget fortsätter fram tills att revisionsberättelsen för den sista räkenskapsperioden i mandatperioden har behandlats.

Enligt kommunallagen ska till revisor i kommunens dottersammanslutningar väljas kommunens revisionssammanslutning. Från detta får man avvika endast om organiseringen av granskningen ger grundad anledning till detta.

Upphandlingslagens inverkan på anskaffning av revisionstjänster

Vid anskaffning av revisionstjänster inom offentliga organisationer tillämpas lagen om offentlig upphandling, dvs. upphandlingslagen. 

Revisionstjänster för offentlig upphandling måste konkurrensutsättas när det nationella tröskelvärdet på 60 000 euro överskrids. Om däremot värdet på tjänsteupphandlingen överskrider 209 000 euro, ska EU- förfarande tillämpas på upphandlingen. På upphandlingar som underskrider tröskelvärdena tillämpas ett öppet och icke-diskriminerande upphandlingsförfarande och organisationens upphandlingsanvisningar. De ovannämnda tröskelvärdena fastställs enligt det uppskattade totala värdet av upphandlingshelheten.

Tjänster för revisionsnämnden – effektivitet med utvärdering

Kommunfullmäktige tillsätter en revisionsnämnd vars uppgift är att utvärdera och granska kommunens förvaltning och ekonomi. Vi stöder revisionsnämnden till exempel i utarbetandet av utvärderingsberättelsen.

Revisionsnämnden lägger fram sin bedömning av kommunens ekonomi och administration, presenterar sina resultat och rekommendationer i en utvärderingsberättelse, som är nämndens viktigaste verktyg för påverkan. Därför är det viktigt att utvärderingsberättelsen har en tydlig struktur, att de slutsatser som presenteras i den är korrekta och att rekommendationerna är användbara.

Våra experter har lång erfarenhet av att stöda revisionsnämnderna i att utarbeta utvärderingsberättelser. Vi diskuterar gärna hur vi kan stödja er revisionsnämnd!