Förebyggande och utredning av missbruk

Förebyggande av missbruk

Missbruk kan vanligtvis delas in i tre huvudkategorier:

 • missbruk i samband med förskingring, bedrägeri och stöld (direkt ekonomisk skada)
 • missbruk i samband med mutor, korruption och förvrängning av finansiell information (fördröjd ekonomisk skada)
 • trakasserier och annat olämpligt beteende (inte nödvändigtvis ekonomisk skada).

Förekomsten av tydliga regler och funktionen av riskbaserad intern kontroll är avgörande i kampen mot missbruk. Dessutom kräver ett ökande antal länder att företag som är verksamma på deras territorium har ett väglednings- och kontrollramverk som är utformat ur korruptionsbekämpningssynpunkt.

Utredning av missbruk

Missbruk är vanligare i organisationer än vad folk tror. Om din organisation misstänker detta är det viktigt att undvika panikreaktioner och oplanerade åtgärder. Den viktigaste reflexen är att säkerställa förekomsten av bevis och förhindra ytterligare skador. 

Utredningen ska beakta:

 • geografiska och organisatoriska strukturspecifika särdrag (privat/offentlig)
 • juridiska krav och begränsningar, till exempel med avseende på bevis 
 • tekniska möjligheter (inklusive eDiscovery och dataanalys). 

Vi hjälper er med att:

 • upptäcka och bedöma riskerna för missbruk
 • planera policyer och kontroller som tar hänsyn till riskerna för missbruk
 • öka de anställdas vaksamhet i missbruksfrågor, till exempel genom utbildning
 • utreda misstankar och rapporter om missbruk
 • vidta nödvändiga uppföljningsåtgärder (inklusive tillgångsspårning, skadebestämning och hjälp med rättsliga förfaranden).