• Sisäisen valvonnan arviointi

    Erityisosaamista sisäisten käytäntöjen kehittämiseen

    Ota meihin yhteyttä

Sisäisen valvonnan arviointi

Tarjoamme sisäisen valvonnan kartoituksen ja arvioinnin palveluita valtion virastoille ja laitoksille sekä kunnille ja kuntayhtymille.

Osaamisemme kattaa:

  • sisäisen valvonnan kartoitukset ja arvioinnit
  • avustamisen arviointi- ja vahvistuslausumien laatimisessa valtion virastoille ja laitoksille
  • avustamisen kuntien selontekojen laadinnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  • sisäisen valvonnan kehittämisen sekä
  • arviointimenetelmien ja -kehikkojen kehittämisen.

 

Valtion virastojen ja laitosten sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma

Valtion virastojen ja laitosten tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä, sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista. Tätä arviointia kutsutaan nimellä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma.

Asianmukaisen arviointi- ja vahvistuslausuman antaminen edellyttää toimivaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Useissa virastoissa ja laitoksissa riskienhallinta on kuitenkin vielä kehityksen asteella. Pitkäjänteisellä ja järjestelmällisellä kehittämistyöllä riskienhallinta voidaan saada normaaliksi osaksi viraston tai laitoksen suunnittelua ja johtamista.

Asiantuntijamme ovat kehittäneet arviointimenetelmiä useille asiakkaille. Arviointimenetelmien kehitystyön ohella voimme auttaa rakentamaan arviointikehikon ja muut arviointi- ja riskienhallintamenetelmät osaksi viraston rutiineja siten, että niistä ei muodostu ”päälle liimattua” ylimääräistä tekemistä.

Virastojen ja laitosten riskienhallinnan kehittäminen asetettuja vaatimuksia vastaavaksi on haasteellista. Asiaan syvällisesti perehtyneen asiantuntijan käyttäminen apuna riskien arvioinnin ja hallinnan erityiskysymyksissä tuo varmuutta sekä auttaa organisaatiota kehittämään omia sisäisiä käytäntöjään järjestelmällisemmiksi. 

 

Kuntien selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Uudistuneen kuntalain myötä kunnat ja kuntayhtymät keskittyvät aiempaa enemmän kuntakonsernin ohjaukseen, valvontaan ja riskienhallintaan liittyviin kysymyksiin. Kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Lakimuutos edellyttää kunnilta ja kuntayhtymiltä, ja tietyin osin myös kuntien liikelaitoksilta, systemaattista sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja raportointia.  Muun muassa valtuuston, johtokunnan ja johtavien viranhaltijoiden tehtäviin ja vastuuseen sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on tullut tarkennuksia. 

Kuntaorganisaatioissa on lakimuutosten myötä lisääntynyt tarve käytännön välineille ja ratkaisuille, joiden avulla riskienhallinta saadaan osaksi tavanomaista toimintaa. Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa organisaatiota kehittämään omia sisäisiä käytäntöjään ja rakentamaan riskienhallinnan osaksi säännöllisiä rutiineja.

 

Pyydä tarjous