• Hansel-palvelut

Hansel-palvelut

Projekti- ja hanketarkastukset

EU-rahoitukseen ja muihin julkishallinnon avustuksiin liittyvät ohjeet ja vaatimukset tarvitsevat omat asiantuntijansa. Projekti- ja hanketarkastuksen palvelumme kattavat mm. Euroopan unionin ja Euroopan yhteisön rahastojen ja rahoitusohjelmien sekä kansallisten rahoittajien (esim. Tekes, ESR, EAKR) ja toteuttajien keskeisimpien ohjelmien tarpeet ja vaatimukset. Halutessaan toimeksiantojen toteuttajat voivat hankkia myös lausunnon antamista laajemman tarkastuksen. Näissä paneudutaan laajemmin myös toteuttajan projektihallinnon kysymyksiin.

 

Erityistarkastukset ja insolvenssipalvelut

Perinteisen lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tarjoamme myös erityistilintarkastuspalveluita, joiden avulla asiakkaamme saa hankaliinkin tilanteisiin riippumatonta tietoa ja näkemystä. Erityistilintarkastuspalveluihimme kuuluvat mm. väärinkäytöksiin, konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvät tarkastukset, osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölain mukaiset erityistarkastukset sekä rahoitusprojektien ja -hankkeiden tarkastukset.

 

Tilintarkastuksen ja taloushallinnon neuvonta- ja koulutuspalvelut

Tuemme asiakkaidemme toimintaa monipuolisten taloushallinnon neuvonta-, kehitys- ja koulutuspalveluiden avulla. Toteutamme asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä tilauskoulutuksia mm. talouden johtamisen, talouden suunnittelun, tilinpäätösanalyysin, talouden analysoinnin, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hyvän hallintotavan aihepiireihin liittyen.

Autamme asiakkaitamme myös talousjohtamisessa, tuloksellisuuden ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa sekä kokonaisvaltaisten talouden tasapainottamisohjelmien toteuttamisessa. Toteutamme talousanalyysejä ja -ennustelaskelmia, tasapainottamisselvityksiä sekä kustannuslaskennan palveluja. Kokeneet taloushallinnon ammattilaisemme antavat apua sekä suurempiin että pienempiin kirjanpidon, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja muun taloushallinnon ja talouden johtamisen haasteisiin.

 

Strategiat ja johtaminen

 • Toimintaympäristön arviointi ja tulkinta (skenaariotyöskentely)
 • Strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien arviointi ja laadinnan tuki 
 • Strategioiden ja ohjelmien toimeenpanon tukeminen
 • Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen 
 • Johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • Esimiestyö ja työyhteisöjen toimivuus
   

Rakenteet, arkkitehtuuri ja järjestelmät

 • Ohjaus-, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmien arviointi, vertailu, kehittäminen ja johtamiskyvykkyyden parantaminen
 • Organisaatio- ja palvelurakenteiden arviointi ja kehittäminen 
 • Kokonaisarkkitehtuurin arviointi ja kehittäminen
 • Tiedolla johtaminen, tietohallinnon konsultointi
   

Projektien hallinta, prosessit, laatu ja tuottavuustyö

 • Prosessien ja projektien johtaminen
 • Projektitoimistopalvelut, hanke- ja projektipäällikköpalvelut
 • Laadun systemaattinen parantaminen, standardityö
 • Tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointi ja parantaminen
   

Riskienhallinta

Viraston ylimmän johdon vastuulla on, että toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan - ja että mahdollisuudet ja vahvuudet hyödynnetään. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan mitkä sisäiset ja ulkoiset riskit uhkaavat organisaation toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan palveluissa asiantuntijamme tekevät kanssanne tiivistä yhteistyötä opastaessaan miten riskejä analysoidaan ja hallitaan onnistuneesti.

Riskienhallinnan palveluihimme kuuluvat mm. riskikartoitukset ja -analyysit, riskienhallinnan arvioinnit sekä kokonaisvaltainen riskienhallinnan kehittäminen. Toteutamme myös riskiperusteista sisäistä tarkastusta sekä tietoturvariskien kartoitusta sisäisen tarkastuksen näkökulmasta. Riskienhallinnan kehittämisessä käytämme erilaisia lähestymistapoja, kuten ISO 31 000, COSO ERM, COSO IC -kehikko tai valtionhallinnon sisäisen valvonnan arviointikehikko. 

 

Hyvä hallintotapa ja Corporate governance

Hyvän hallintotavan mukaan hallinnossa asioivia kohdellaan tasapuolisesti ja toimivaltaa käytetään yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Johtamis- ja hallintotavan arvioinnin tavoitteena on varmistaa hallintotavan rakenteiden toimivuus ja tunnistaa mahdolliset kehittämistarpeet. Tuemme teitä mm. johtamis- ja hallinnointiprosessien ja palkitsemisjärjestelmien arvioinnissa ja tarkastamisessa.

 

Sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi

Sisäisen valvonnan järjestämisen tulee perustua systemaattiseen ja dokumentoituun toimintatapaan. Se varmentaa taloudenhoitoa, riskien hallintaa ja tavoitteiden saavuttamista osana johtamista, toiminnan ja talouden suunnittelua ja päätöksentekoa. Autamme teitä mm. valvontaympäristön kuvaamisessa, tiedonkulun varmistamisessa sekä toimintojen seurannassa. Käymme läpi kriittiset toiminnot ja tarkastamme niihin liittyvät kontrollit, joiden pohjalta annamme teille suosituksina havaintoihin perustuvat kehitysehdotukset.

Valvontaympäristön kehittämistä voimme hoitaa myös konsultointitoimeksiantona, jolloin osallistumme prosessienne kehittämiseen esimerkiksi ohjausryhmän jäsenenä tai kommentoimme toiminnan tai projektin suunnitelmia. Avustamme valtionhallintoa ja kuntien organisaatioita myös sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman tai kuntalain edellyttämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä kuvaavan selonteon laatimisessa. 

 

Prosessien, toimintojen, toiminnan ja projektien tarkastukset

Prosessien ja toimintojen tarkastuksella voidaan arvioida, tarkastaa ja kehittää riskienhallinnan, sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien toimintaa. Meillä on kokemusta tärkeimmistä valtionhallinnon toiminnoista ja prosesseista mukaan lukien eri virastojen ja laitosten ydinprosesseista, palveluntuotannosta ja viranomaistehtävistä, asiakassuhteiden hoidosta sekä asiakaspalvelusta. 

Käymme läpi tukitoimintojanne ja teemme sekä varmennus- että konsultointitoimeksiantona esimerkiksi rahoituksen ja taloushallinnon tarkastuksia, henkilöstöhallinnon, viestinnän, lakiasiaintoimintojen tai hankintatoimintojen tarkastuksia. 

 

IT-tarkastukset 

Hyvin suunniteltu ja ajantasainen tietojärjestelmä tukee organisaation toimintaa strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Palveluihimme kuuluvat mm. IT-riskien yleiskartoitus, tietojärjestelmätarkastukset, tietojärjestelmien hallintaan ja tietoturvaan liittyvät tarkastus- ja neuvonantopalvelut sekä verkkopalveluiden ja sähköisen asioinnin arvioinnit. 

Palveluihimme kuuluvat myös käyttöoikeushallinta, sovellus- ja järjestelmäkehitys sekä prosessien, teknisten järjestelmien ja infrastruktuurin tarkistus. Toimimme erilaisissa rooleissa tietohallinnon kehittämistehtävissä - avustamme niin riippumattomina johdon neuvonantajina, hankkeiden valmistelijoina kuin projektipäällikköinä, arvioijina ja ongelmatilanteiden ratkaisijoina.  

 

Konsultatiiviset palvelut

Konsultointitoimeksiannoissa toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta arvioidaan ja kehitetään sisäisen tarkastuksen menetelmien avulla. Avustamme esimerkiksi sisäisen tarkastuksen toimintonne uudelleenorganisoinnissa ja tuemme ensimmäisten riskiarviointien tekemisessä sekä tarkastusvastuullisen sparraamisessa.

Kouluttamalla parannamme myös asiakkaamme asiantuntijoiden valmiuksia - liittyvät ne sitten sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toteuttamiseen tai organisaation muihin sisäisen valvonnan tai taloushallinnon tarpeisiin.

 

Erityistarkastukset ja selvitykset

Tarjoamme monipuolisia palveluja väärinkäytösten torjuntaan ja selvittämiseen. Avustamme asiakkaitamme arvioimaan väärinkäytösepäilyjä sekä selvittämään väärinkäytöstapauksia tai muuta epäasiallista toimintaa, joissa voivat olla osallisina johto, työntekijät tai kolmannet osapuolet. Tuemme teitä väärinkäytösten torjuntaohjelmien laatimisessa ja toteutamme väärinkäytösriskien analyysejä.

Suunnittelemme ja toteutamme myös ilmoituskanavapalvelua, jossa tarjoamme tarpeidenne mukaan eri väyliä  väärinkäytösten ilmoittamista varten. Voimme toimia ilmoitusten luottamuksellisena vastaanottajana ja tehdä saatujen ilmoitusten esiselvityksen. Meillä on valmiudet erilaisten ad hoc- ja erityistarkastusten toteutukseen tuli aloite sitten omalta johdolta, hallitukselta, omistajalta tai esimerkiksi VTV:ltä.Järjestämme myös erityistarkastuksiin ja -selvityksiin liittyvää koulutusta.

 

Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut

Valtionhallinnon laitoksiin ja virastoihin kohdistuvat vastuullisuuden raportointi- ja kehittämispaineet kasvavat jatkuvasti. Toteutamme vastuullisuusraportointiin liittyviä palveluja laajalla alueella. Konsultoimme vastuullisuusraportointinne alkuvaiheessa tutkimalla ja arvioimalla sidosryhmien odotuksia sekä organisation omia raportointivalmiuksia. Järjestämme sidosryhmäpaneeleja joko sähköisesti toteutettuna tai work shop -muotoisena tilaisuutena. 

Meillä on kokemusta GRI:n eri versioiden käytöstä, AA-1000 AS –standardista varmennuksen menettelynä ja AA1000 APS –standardista kriteerinä. Varmennusprosessin pohjana käytämme tilintarkastusyhteisöjen ISAE 3000 -varmennusmenettelyä yleensä rajoitetun varmuuden antavana toimeksiantona.

Autamme teitä myös yhteiskuntavastuun, yritys- ja ympäristövastuun sekä kestävän kehityksen projekteissa, jossa toimimme selvittäjänä, arvioijana, ideoijana ja jalkauttamisen apuna uusien toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa.

 

Strategiat ja johtaminen

 • Toimintaympäristön arviointi ja tulkinta (skenaariotyöskentely)
 • Strategioiden ja toimeenpano-ohjelmien arviointi ja laadinnan tuki 
 • Strategioiden ja ohjelmien toimeenpanon tukeminen
 • Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen 
 • Johtoryhmätyöskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • Esimiestyö ja työyhteisöjen toimivuus 
   

Rakenteet, arkkitehtuuri ja järjestelmät

 • Ohjaus-, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmien arviointi, vertailu, kehittäminen ja johtamiskyvykkyyden parantaminen
 • Organisaatio- ja palvelurakenteiden arviointi ja kehittäminen 
 • Kokonaisarkkitehtuurin arviointi ja kehittäminen
 • Tiedolla johtaminen, tietohallinnon konsultointi