• Verotuksen poistot

Verotuksen poistot 2022

 

Yritystoimintaa varten tehdyt hankinnat (käyttöomaisuus) ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää joko kerralla tai poistoina. Poiston suuruuteen ja poistoaikaan vaikuttaa se, millaisesta omaisuudesta on kyse.

 

Kulujen vähentäminen kerralla

Hankintahinnan voi vähentää kerralla, jos hankinnan todennäköinen käyttöikä on enintään kolme vuotta tai jos kyseessä on pienhankinta. Pienhankinnalla tarkoitetaan yksittäistä kuluvaa käyttöomaisuutta, kuten matkapuhelinta tai työkalua, jonka hankintahinta on enintään 1200 euroa. Tällaisia pienhankintoja voi vähentää vuodessa yhteensä 3 600 euroa.

 

Tutkimustoiminta

Liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan menot (EVL 25§) lukuun ottamatta pysyvään käyttöön tarkoitetun rakennuksen tai rakennelman taikka rakennuksen tai rakennelman osan hankintamenoja ovat sen verovuoden kulua, jonka aikana niiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt, kuitenkin niin, että verovelvollisen vaatiessa nämä menot voidaan vähentää kahden tai useamman verovuoden aikana poistoina.

Vuodesta 2021 voimassa olleen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain (1078/2020) mukaan tietyistä oman elinkeinon tai maatalouden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista voi tehdä 50 prosentin lisävähennyksen. Eduskunnan hyväksymän hallituksen esityksen (HE 186/2021) mukaan lisäpoiston suuruus on korotettu verovuodesta 2022 alkaen 150 prosenttiin ja lain voimassaoloa jatkettu verovuoteen 2027. Lisävähennys koskee tiettyjä tutkimusorganisaatioiden kanssa tehtyjä menoja. Lisävähennyksen perusteena on verovelvollisen tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolle suorittama tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvä alihankintalasku ja lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa.

 

Muut pitkävaikutteiset menot (EVL 24§)

Kolmen tai useamman verovuoden ajan tuloa kerryttävä tai sitä säilyttävä meno vähennetään yhtä suurina vuotuisina poistoina todennäköisenä vaikutusaikanaan (max. 10 vuotta).

 

Irtain käyttöomaisuus

Koneiden ja kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoista tehdään poistot yhtenä eränä menojäännöksestä. Verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 % menojäännöksestä. Uusien, vuosina 2020–2023 hankittujen ja käyttöönotettujen koneiden ja laitteiden hankintamenosta saa verovuosilta 2020–2023 toimitettavissa verotuksissa tehdä kaksinkertaisen eli 50 %:n poiston (Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023).

Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika enintään 3 vuotta ja pienhankinnat (hyödykkeen hankintameno enintään 1200 euroa) voidaan poistaa kokonaan käyttöönottovuonna (EVL 33 §). Pienhankintoina voi kuitenkin verovuonna vähentää yhteensä enintään 3600 euroa.

Valtakunnalliseen ja paikalliseen voimajohtoverkkoon kuuluvien voimansiirtojohtojen hankintamenot poistetaan sekä niistä saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet tuloutetaan 30 §:ssä säädetyllä tavalla.

Muun kuin elinkeinotoiminnan välittömässä käytössä olevan vesialuksen hankintameno vähennetään enintään 10 % vuotuisin poistoin (EVL 33a §).

 

Rakennuksen ainesosat

Hissien, lämpökeskuksen koneiden ja laitteiden, liesien, jää‐ ja pakastekaappien, ilmastointilaitteiden yms. verovuoden poiston suuruus saa olla enintään 25 % menojäännöksestä.

 

Ammattiautot

Ammattimaiseen liikenteeseen käytetyn auton hankintamenosta poistetaan verovelvollisen vaatiessa sinä verovuonna, jona auto on otettu käyttöön, enintään 25 %, kahtena seuraavana verovuotena enintään 20 % ja sen jälkeisinä verovuosina enintään 15 %.

 

Rakennukset ja rakennelmat

Verovuoden poiston suuruus poistamattomasta hankintamenosta saa olla enintään:

  • 7 %, myymälä‐, varasto‐, tehdas‐, työpaja‐, talous‐, voima‐asema‐ tai muu niihin verrattava rakennus,
  • 4 %, asuin‐, toimisto‐ tai muu niihin verrattava rakennus,
  • 20 %, polttoaine‐, happosäiliö tms. metallista tai muusta siihen verrattavasta aineesta rakennettu varasto‐ ja muu rakennelma
  • 20 %, puusta tai siihen verrattavasta aineesta rakennettu kevyt rakennelma
  • 20 %, jos rakennusta käytetään yksinomaan liiketoiminnan edistämiseen tähtäävässä tutkimustoiminnassa.

 

Väestönsuoja ja eräät muut rakennelmat

Väestönsuojan hankintameno, väestönsuojaa vastaava osa rakennuksen hankintamenosta sekä vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi hankittujen rakennelmien, laitteiden, koneiden ja muiden hyödykkeiden hankintameno sekä maakaasun jakeluverkostoon liittyvälle aiheutuva maakaasuputkiston hankintameno vähennetään enintään 25 % vuotuisin poistoin.

 

Aineeton oikeus

Patentin ja muun voimassaoloajaltaan rajoitetun erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden, sekä sellaisen erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin 10 vuodessa tai verovelvollisen todennäköiseksi osoittamana sitä lyhyempänä oikeuden taloudellisena käyttöaikana.

 

Luonnonvarat

Soran‐ ja hiekanottopaikan yms. hankintamenosta poistetaan kunakin verovuonna käytettyä ainesosamäärää vastaava osa.

 

Sillat, laiturit ymv.

Siltojen, laitureiden, patojen, altaiden ja muun vastaavan käyttöomaisuuden hankintameno vähennetään yhtä suurin vuotuisin poistoin omaisuuden todennäköisenä taloudellisena käyttöaikana tai jos tämä käyttöaika on 40 vuotta pitempi, 40 vuodessa.

 

Lisäpoistot

Jos verovelvollinen osoittaa, että irtaimen käyttöomaisuuden käypä arvo verovuoden päättyessä on arvonalentumisen, tuhoutumisen, vahingoittumisen tms. syyn vuoksi pienempi kuin verovuoden poistolla vähennetty menojäännös, voidaan vähentää lisäpoisto, joka alentaa menojäännöksen käyvän arvon suuruiseksi.

Jos verovelvollinen osoittaa, että muun kuin irtaimen käyttöomaisuuden (esimerkiksi rakennuksen, rakennelman) käypä arvo on verovuoden päättyessä arvonalenemisen, vahingoittumisen tms. syyn vuoksi poistamatta olevaa hankintamenoa pienempi, voidaan vähentää lisäpoisto, joka alentaa poistamatta olevan hankintamenon käyvän arvon suuruiseksi.

Väestönsuojasta (tai muusta EVL 36 §:ssä tarkoitetusta omaisuudesta) lisäpoiston saa vähentää kuitenkin vain omaisuuden vahingoittumisen tms. syyn perusteella.

Jos verovelvollinen osoittaa, että muiden arvopapereiden kuin osakkeiden tai muun kulumattoman käyttöomaisuuden kuin maa-alueen käypä arvo on verovuoden päättyessä sen hankintamenoa aikaisemmin tehdyillä poistoilla vähennettyä hankintamenoa olennaisesti alempi, hankintamenosta saa tehdä sellaisen poiston, joka alentaa poistamatta olevan hankintamenon osan käyvän arvon suuruiseksi.

 

Toiselle kuuluva käyttöomaisuus

Menoon, jonka verovelvollinen on elinkeinotoiminnassaan suorittanut osallistuakseen toiselle kuuluvan käyttöomaisuuden hankintaan ja käyttöön, sovelletaan edellä esitettyjä vastaavanlaisen käyttöomaisuuden hankintamenoa koskevia säännöksiä, kuitenkin niin, että mikäli käyttöaika on rajoitettu, hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin käyttöaikana.

 

Ydinjätehuollosta aiheutuneet menot

Ydinenergialaissa tarkoitetusta ydinjätehuollosta verovelvolliselle aiheutuneet menot vähennetään silloinkin, kun kysymys on käyttöomaisuuden hankintamenosta, sinä verovuonna, jona niiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa veroviranomaisen tai verovelvollisen pyynnöstä lausunnon siitä, kuuluuko käyttöomaisuuden hankinta ydinjätehuoltoon.

 

Poistomenetelmät

Hyödykeryhmä Poistomenetelmä
koneet, kalusto ja muu irtain käyttöomaisuus menojäännöspoisto       
rakennukset ja rakennelmat menojäännöspoisto
aineettomat hyödykkeet tasapoisto
substanssihyödykkeet substanssipoisto