This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Osinkojen verotus

Osinkojen verotus 2021

 

Yhteisöjen saamat osingot

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen saamien osinkojen verokohtelusta säädetään elinkeinoverolain 6a §:ssä, jonka mukaan osinko ei pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa, kun se on saatu kotimaiselta yhteisöltä tai emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tarkoitetulta yhteisöltä. Myöskään muulta ETA-alueella asuvalta yhteisöltä saadut osingot eivät ole yhteisön veronalaista tuloa, mikäli 

  1. osinkoa jakava yhteisö on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen suorittamaan tulostaan, josta osinko on jaettu, veroa vähintään kymmenen prosenttia; ja
  2. yhteisön kotipaikka kyseessä olevan valtion verolainsäädännön mukaan on tässä valtiossa ja yhteisön kotipaikka kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan ei ole Euroopan talousalueen ulkopuolella olevassa valtiossa.

Yhteisön saamien osinkojen yllä kuvattuun verovapauteen on lukuisia poikkeuksia. Esimerkiksi osinko on 75-prosenttisesti veronalaista tuloa, jos osinko on saatu sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista.

 

Luonnollisen henkilön saamat osingot

Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadusta osingosta on luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle 85 % pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän listaamattomasta yhtiöstä saadusta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siihen määrään saakka, joka vastaa varojen arvostamisesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitetulle osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle laskettua vuotuista tuottoa luonnollisen henkilön ja kuolinpesän verotuksessa veronalaiseen pääomatuloon ja verovapaaseen tuloon. Vuotuisen tuoton laskentaprosenttina on 8. Siltä osin kuin verovelvollisen saamien edellä mainittujen osinkojen määrä ylittää 150 000 euroa, on osingoista 85 % pääomatuloa ja 15 % verovapaata tuloa.

Yhtiön nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla nettovarallisuuden määrä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.


Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta  

Varojenjakoa vapaan oman pääoman (SVOP) rahastosta pidetään verotuksessa pääsääntöisesti osinkona. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään veronalaisena luovutuksena vain silloin, kun muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö palauttaa verovelvolliselle tämän yhtiöön tekemän pääomasijoituksen ja pääomasijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta.