Artikkeli:

Vaihtelevan työajan sopimus - työnantajalle aikaisempaa tiukemmat velvoitteet

18 lokakuuta 2022

Elokuussa (1.8.2022) voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset merkitsevät työnantajalle aikaisempaa tiukempia velvoitteita vaihtelevaa työaikaa noudattavien työntekijöidensä osalta. Työnantajalta edellytetään nyt enemmän oma-aloitteisuutta, aikaisempaa useammassa tilanteessa työntekijän suostumuksen pyytämistä lisätyölle sekä korvauksen maksamista viime hetkellä perutusta työvuorosta.

 

Mikä on vaihtelevan työajan sopimus?

Vaihtelevan työajan sopimus tarkoittaa nimensä mukaisesti työsopimusta, jossa ei ole sovittu kiinteästä työajasta, vaan jossa työaika vaihtelee. Kyseessä voi olla ns. nollatuntisopimus, tarvittaessa töihin kutsuttavan työntekijän sopimus taikka sopimus, jossa työaika vaihtelee tiettyjen tuntimäärien, esimerkiksi 15–30 viikkotunnin välillä. Sovittu työaikaehto voi olla sidottu esimerkiksi yrityksen kysyntään taikka tiettyyn työsuoritukseen tai palveluun. Työsopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Vaihtelevasta työajasta voidaan sopia työnantajan aloitteesta vain, jos työvoiman tarve tosiasiallisesti vaihtelee. Työntekijän aloitteesta vaihtelevasta työajasta voidaan sopia ilman rajoitteita.

 

Toteutuneen työajan tarkastelu 12 kuukauden välein

Lakimuutoksen myötä työnantajan on nykyään tarkasteltava oma-aloitteisesti vähintään 12 kuukauden välein, vastaako työntekijän työsopimuksessa sovittu työaika työvoiman todellista tarvetta. Tarkasteluvelvollisuus koskee kaikkia työnantajan aloitteesta tehtyjä vaihtelevan työajan sopimuksia.

Jos tarkastelu osoittaa, että työntekijän vähimmäistyöaika voitaisiin määritellä korkeammaksi, työntekijälle tulee kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjota vähimmäistyöajan nostamista siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.

Työntekijä ei ole velvollinen hyväksymään työnantajan ehdotusta työajan nostamiseksi. Mikäli työntekijä ei hyväksy työnantajan ehdotusta, voimassa oleva työaikaehto pysyy ennallaan.

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee useampi työntekijä vaihtelevalla työajalla, työnantaja voi halutessaan ajoittaa tarkastelun tapahtumaan kaikkien työntekijöiden osalta samana ajankohtana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin työntekijöiden osalta ensimmäinen tarkastelu tehdään jo ennen kuin on kulunut 12 kuukautta työsopimuksen tekemisestä.

Työnantajan on ilmoitettava tarkastelun ajankohdasta työntekijälle, jotta työntekijällä on mahdollisuus saada tieto tarkastelusta.

 

Vaihtelevan työajan työaikajärjestelyt osaksi selvitystä työsuhteen keskeisistä ehdoista

Työsopimuslain työsuhteen keskeisiä ehtoja koskevaa selvitysvelvollisuutta on täydennetty vaihtelevaa työaikaa koskevalla lisäyksellä.

Työnantajan on jatkossa annettava vaihtelevaa työaikaa noudattavalle työntekijälle osana selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista myös seuraavat tiedot:

a)    missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta;
b)    viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi työaikalain 30 a §:n mukaisesti teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta.

Edellä mainitut tiedot on annettava työntekijälle kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta, lakimuutoksen voimaantulohetkellä voimassa olleiden sopimusten osalta puolestaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, eli 1.11.2022 mennessä. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, mikäli työaika vaihtelee työntekijän aloitteesta.

Lakimuutoksen myötä työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle myös tiedot koskien mm. mahdollista lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuvaa oikeutta työnantajan tarjoamaan koulutukseen, sekä tiedot vakuutuslaitoksesta, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava seitsemän päivän tai kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta, riippuen annettavasta tiedosta. Selvitystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työntekijän työaika on keskimäärin enintään kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana.

 

Työntekijälle korvaus peruuntuneesta työvuorosta

Työnantajan on jatkossa maksettava vaihtelevaa työaikaa noudattavalle työntekijälle kohtuullinen korvaus, jos työnantaja peruu tämän työvuoron alle 48 tuntia ennen työvuoron alkua. Korvausvelvollisuus koskee vain työvuoron peruutusta, ei sen siirtoa (edellyttäen, että luvattu työajan kokonaismäärä pysyy samana), ja vain sellaisia tilanteita, joissa korvausta tai palkkaa ei muutoin maksettaisi lain, työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron sitovuuden perusteella.

Korvauksen suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti, ja siinä huomioidaan työntekijälle aiheutuva haitta, muun muassa ansionmenetys, muun työn vastaanottamismahdollisuudet sekä vapaa-ajan suunnittelun rajoitteet. Lisäksi voidaan myös huomioida työntekijän mahdollisuudet ennakoida työvuoron peruuntuminen, ja sen myötä hänen mahdollisuutensa varautua siihen.

Lähtökohtaisesti työvuoroluetteloon merkitty työvuoro sitoo työnantajaa, jolloin työvuoron peruuttaminen on mahdollista ainoastaan poikkeustilanteissa. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun työnantajalla on työaikalakiin perustuva painava syy muuttaa työvuoroluetteloa.

 

Työntekijän suostumus lisätöihin

Jatkossa työntekijän suostumusta edellytetään tilanteessa, jossa työnantaja haluaa teettää työntekijällä työvuoron muina kuin työvuoroluetteloon merkittyinä ajankohtina, mikäli työntekijän säännöllistä työaikaa on tarkoitus sijoittaa työntekijän kanssa sovittujen viikonpäivien tai kellonaikojen ulkopuolelle. Käytännössä kyse on tällöin työntekijän tekemästä lisätyöstä. Lisäksi työntekijän suostumus on saatava, jos työaika ylittää vaihtelevan työajan sopimuksessa sovitun vähimmäistyöajan määrän.

Suostumus voidaan antaa kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan, esimerkiksi ruuhkahuippujen kohdalla. Työntekijän antama suostumus määräajaksi on sitova.

 


 

Avustamme asiakkaitamme joustavasti erinäisissä juridisissa asioissa, yrityskaupoista työsuhteen päättämismenettelyihin. Olethan siis tarvittaessa yhteydessä, autamme mielellämme!

Ota yhteyttä