Tutkimus:

Telekommunikaatioalan kilpailu kiristyy: viisi merkittävää riskiä uhkaa alan yrityksiä kautta maailman

23 elokuuta 2016

Telekommunikaatioalan yritysten paine pysyä mukana alan kiihtyvässä muutoksessa on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana, käy ilmi BDO:n toteuttamasta 2016 Telecommunications Risk Factor –tutkimuksesta. Alan yritysten kannattavuutta uhkaavat maailmanlaajuisesti erityisesti erilaiset disruptiiviset tekijät kuten teknologiset innovaatiot, kyberturvallisuus, muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä alan uudet toimijat.

Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista yrityksistä oli jo viime tilikaudella havainnut laskua toiminnan kannattavuudessa. Tähän vaikuttaa etenkin tarve investoida markkinaosuuden säilyttämiseksi samaan aikaan, kun hinnat tulisi pitää kilpailukykyisinä.

Vuosittain toteutettavaan tutkimukseen osallistui 60 suurta telekommunikaatioalan yritystä kansainvälisesti 16 eri markkina-alueelta, Yrityksiä pyydettiin itse nimeämään heidän toimintaansa vaikuttavat merkittävimmät riskit.


Teknologiaan, kyberturvallisuuteen ja kilpailuun liittyvät riskit lisääntymässä

Telekommunikaatioalan yleisimmiksi riskeiksi nimettiin viime vuoden tapaan taloudelliset riskit, kuten valuuttakurssien ja korkotason vaihtelu. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna huoli kilpailuun, uusien teknologioiden nopeaan kehitykseen, kyberturvallisuuteen ja hakkerointiin liittyvistä riskeistä oli lisääntynyt. Makrotalouteen liittyvän epävarmuuden tuomia riskejä sen sijaan pidetään tällä hetkellä vähemmän merkittävinä kuin vuosi sitten.

Alaan kohdistuvien riskien kirjo on tämän vuoden tutkimuksessa laajempi kuin koskaan aiemmin. Terrorismin uhka, geopoliittinen epävarmuus ja ay-liikkeiden liikehdintä ovat ensimmäistä kertaa 30 todennäköisimmän riskin joukossa.  Telekommunikaatioalan yrityksiä huolestuttavat erityisesti ennakoimattomat tapahtumat, jotka saattavat hankaloittaa palvelun toimittamista tai markkinoiden toimintaa.


Tärkeimmät riskit vaihtelevat talousalueittain

Telekommunikaatioalan merkittävimmät riskit vaihtelevat eri talousalueiden kesken. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan talousalueen (EMEA) telekommunikaatioyrityksillä on muihin talousalueisiin verrattuna enemmän haasteita rekrytoida ja sitouttaa kasvuun tarvittavaa asiantuntijuutta. Yrityksiä huolettaa myös alan sääntely: 44 % alueen toimijoista kokee sääntelyn muutokset, kuten EU:n pyrkimyksen kohti yhtenäistä digitaalista markkinaa, uhkana tulevaisuuden myyntituotoille.

Amerikan talousalueen telekommunikaatioyritykset pitävät merkittävimpinä riskeinä korkotason vaihtelua ja kasvurahoituksen saatavuutta. Amerikassa kiinnitetään eniten huomiota kyberturvallisuuteen ja hakkerointiin, sillä jopa 73 % amerikkalaisista yrityksistä pitää niitä huomattavina riskeinä, verrattuna 42 %:iin maailmanlaajuisesti.

Aasian ja Tyynenmeren talousalueella listattiin vähemmän riskejä kuin muilla vertailualueilla. 85 % yrityksistä nosti kuitenkin esiin maksuvalmiuteen ja kassavirtaan liittyvät riskit. Myös kilpailun lisääntyminen aiheuttaa alueella huolta.


Huomioi ainakin nämä viisi riskiä

Telekommunikaatioalan riskien kehitystä tarkastellessa kannattaa huomioida, että tällä hetkellä merkittävimpinä pidetyt riskit ovat yhä kasvavassa määrin sidottuja toimialaan. Sääntely ja lisääntyvä kilpailu kasvattavat jo nyt epävarmuutta. Lisäksi alan toimijoiden on pidettävä riskikenttää silmällä laajasti, sillä on todennäköistä, että kaikki alaan tulevaisuudessa, jopa lyhyellä aikavälillä vaikuttavat riskit eivät ole tällä hetkellä tiedossa.

BDO:n asiantuntijat ovat koonneet listan alan viidestä merkittävimmästä riskitekijästä, joihin telekommunikaatioalan yritysten tulisi koostaan tai sijainnistaan huolimatta kiinnittää huomioida.


1. Taloudellinen riski

Valuuttariskit koskevat erityisesti yrityksiä, jotka ovat laajentamassa toimintaansa uusille markkina-alueille. Myös korkojen nousu on merkittävä riski — etenkin Euroopassa ja Amerikassa korkotaso on jo pitkään ollut historiallisen matala. Talouteen liittyvien epävarmuuksien vuoksi kulujen hillitseminen ja tuottavuuden kasvattaminen on alan yrityksille tärkeää.  


2. Muuttuvat asiakastarpeet

Kulutustottumukset muuttuvat huimaa vauhtia. Tällä hetkellä kysyntää on erityisesti palvelukokonaisuuksille, ja monet yritykset tunnistavatkin olevansa liian riippuvaisia yhdestä tulonlähteestä ja tarvitsevansa jatkossa laajemman tulopohjan.
Yhä suurempi määrä palveluista toimitetaan verkon kautta, jolloin kuluttajat haluavat häiriöttömästi toimivia yhteyksiä kilpailukykyisin hinnoin. Osa telekommunikaatioalan yrityksistä on päättänyt vastata tähän haasteeseen valitsemalla uusia kohderyhmiä, kuten esimerkiksi yritysasiakkaat kuluttajien sijaan, tai vaikkapa perustamalla pilvipalveluja.


3. Uuden teknologian ja kilpailun tuomat riskit

Teknologiset innovaatiot ovat laajentaneet perinteisten telekommunikaatioyritysten toimintakenttää. Monet telekommunikaatioyritykset pitävät tällä hetkellä esimerkiksi YouTubea, Netflixiä, voice streamingiä sekä sisällönjakamisalustoja potentiaalisina kilpailijoinaan asiakasosuuden ja lisäkulutuksen osalta. Tämän vuoksi telekommunikaatioalan yritysten tavoitteiden on oltava hyvin määriteltyjä ja fokusoituja. Uusien toimijoiden tuomaan haasteeseen voi vastata esimerkiksi mukauttamalla omia palveluja muuttuvien kulutustottumusten mukaisesti vastaamaan odotusten mukaista palvelutasoa, hinnoittelua ja laatua.


4. Kyberturvallisuus ja tietoturva

Vain 42 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä pitää kyberturvallisuutta ja hakkerointia merkittävänä uhkana. Siltä ei kuitenkaan yhdenkään yrityksen kannata ummistaa silmiään.  Esimerkiksi Britannian johtava telekommunikaatioyhtiö BT on raportoinut heidän liiketoimintaansa kohdistuvien kyberhyökkäysten lisääntyneen räjähdysmäisesti, jonka lisäksi hyökkäykset ovat myös aiempaa intensiivisempiä.

Tietoturva on kasvavassa määrin hallitustason ongelma: hallitusten ja riskihallintaan erikoistuneiden työryhmien on varattava riittävästi aikaa tietoturvariskeihin varautumiseen. Asiakastietoon kohdistuvista tietoturvarikkomuksista seurauksena voi olla huomattavia sakkorangaistuksia, mutta seuraamukset eivät pääty siihen. Tietoturvarikkomukset vievät asiakkaiden luottamuksen sekä vahingoittavat yrityksen mainetta, ja sitä kautta laskevat sen arvoa.


5. Sääntelyriskit

Sääntelyriskit koskettavat erityisesti telekommunikaatioalan yrityksiä, joilla on toimintaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Alan merkittävimpiä muutoksia ovat EU:n aloitteet yhtenäisestä digitaalisesta markkina-alueesta ja operaattoreiden välisistä verkonkäytön hyvityksistä.

Maailmanlaajuiset verkkoneutraliteetin säännökset tuovat mukanaan uusia velvoitteita esimerkiksi entistä kattavampaan palvelutarjontaan, joka merkitsevät telekommunikaatioalan yrityksille tarvetta uusille sijoituksille. Telekommunikaatioalan yritysten tekemistä sijoituksista hyötyvät myös sisältöpalvelujen tuottajat, joiden ei kuitenkaan tarvitse osallistua verkon laajentamisen kustannuksiin.

EU-markkinoiden kannattavuuteen vaikuttavat erityisesti alueen käytäntöjen ja johtamisen kirjo, roaming-maksujen kohtalo ja verkkoneutraliteetti. Saksalaisen Deutsche Telekomin edustaja kuvaileekin, että EU:n yhteinen digitaalinen markkina ”vaikuttaa yrityksen perustoimintaan.” EU:n kaavailemien muutosten on määrä tulla voimaan vuoden 2017 aikana, mutta niiden laajuus ja tarkat velvoitteet eivät ole vielä täysin tiedossa.

Telecom 2016 Top Risks

Lue myös asiantuntijoidemme vinkit telekommunikaatioalan riskeihin valmistautumiseen