Lakimuutos vaikuttaa tilintarkastusalan yhteisömuotoihin ja tutkintonimikkeisiin - mitä asiakkaan tulee tietää muutoksesta?

28 huhtikuuta 2016

BDO Oy ja BDO Yhtiötarkastus Oy on rekisteröity 5.4.2016 tilintarkastuslaissa säädettyyn tilintarkastajarekisteriin tilintarkastusyhteisöksi ja BDO Audiator Oy samana ajankohtana JHTT-yhteisöksi. Muutos ei edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

Käytännössä muutokset näkyvät asiakkaillemme siten, että yhteisömuoto päivittyy muotoon tilintarkastusyhteisö muun muassa tilintarkastuskertomuksissa, tasekirjan tilinpäätösmerkinnässä, toimeksiantokirjeissä sekä johdon vahvistusilmoituskirjeissä.

Muutokset johtuvat vuoden alusta voimaan tulleista uudesta tilintarkastuslaista sekä laista julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. BDO Oy on tähän saakka tunnettu KHT-yhteisönä ja BDO Yhtiötarkastus Oy HTM-yhteisönä. Yhteisöjen nimien lisäksi muutoksia on tullut myös tilintarkastajien tutkintonimikkeisiin.
 

Lakimuutokset yhtenäistävät tilintarkastusalan tutkinto- ja valvontajärjestelmän

Muutokset tilintarkastuslaissa ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta koskevassa laissa juontavat juurensa tilintarkastusalan tutkinto- ja valvontajärjestelmän uudistuksesta. Muutosten myötä luovutaan kahdesta erillisestä tilintarkastusjärjestelmästä, sillä niiden myötä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastus tuli osaksi tilintarkastuslaissa säänneltyä järjestelmää.

Asiakkaiden näkökulmasta lakimuutoksen vaikutukset ovat pieniä.
 

Tilintarkastajien tutkintonimikkeisiin muutoksia

Uuden tilintarkastuslain myötä auktorisoitujen tilintarkastajien nimikkeet tulevat olemaan KHT, JHT, JHTT ja HT (entinen HTM). JHT-tilintarkastaja on henkilö, jolla on sekä JHT/JHTT- että HT- tai KHT-tutkinto.

Uudistuneeseen tutkintojärjestelmään kuuluu tilintarkastajien yhteinen perustutkinto, jonka suorittanut henkilö saa käyttöönsä nimikkeen HT-tarkastaja. HT-tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön tilintarkastajaksi suorittamalla KHT-erikoistumistutkinnon tai vastaavasti julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajaksi suorittamalla JHT-erikoistumistutkinnon.

 

Yhteisömuodon ja nimikkeiden muutoksen vaikutus tilintarkastajan valintaan

Kaikkia HTM- ja KHT-yhteisöjä kutsutaan siis jatkossa tilintarkastusyhteisöiksi. Yhteisön tai säätiön, jonka on tullut valita tarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö, on uuden lain voimaan tultua valittava tilintarkastusyhteisö. Jos edellytyksenä on ollut valita KHT-yhteisö, on asiakasorganisaation päävastuullisella tilintarkastajalla oltava KHT-pätevyys. Jos laissa tai asetuksessa puolestaan on säädetty JHTT-yhteisön valinnasta, päävastuullisella tarkastajalla on oltava JHTT- tai JHT-pätevyys. HTM-tilintarkastajan valintaa edellyttävä yhteisö tai säätiö voi valita HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajan.

Uusi tilintarkastuslaki ei vaikuta tilintarkastuslain määrittelemiin tilintarkastusvelvollisuuden rajoihin. Tilintarkastusvelvollisuuden rajoista löytyy tarkempaa tietoa täältä.

 

Tilintarkastajien valvontajärjestelmä

Myös tilintarkastuksen ohjaus, kehittäminen ja valvonta uudistuu. Uudistuksen myötä tilintarkastusalan valvonnasta vastaa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Aiemmin näitä tehtäviä hoitaneet valtion tilintarkastuslautakunta (VALA), Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) sekä kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat (TIVA) lakkautetaan.