HR Due Diligence auttaa onnistumaan yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa

HR Due Diligence auttaa onnistumaan yrityskaupan jälkeisessä integraatiossa

Hyvin tehdyllä ja riittävän kattavalla HR due diligencellä on merkittävä vaikutus siihen, miten nopeasti ja kuinka pienin törmäyksin yrityskaupan jälkeinen liiketoiminta asettuu uomiinsa ja yrityskaupalla tavoitellut liiketoiminnalliset hyödyt realisoituvat.

Due diligencen tehtävänä on antaa ostajalle selkeä kuva ostokohteen liiketoiminnan tilasta sekä yrityskaupan myötä ostajalle siirtyvistä vastuista ja velvoitteista.  Ennen yrityskauppaa ostajat selvittävät kohdeyrityksen liiketoiminnan kokonaistilanteen ja riskipotentiaalin. Due diligence -selvitys tehdään usein riskien tunnistamisen näkökulmasta, mutta hyvin toteutettuna se antaa myös kuvan liiketoiminnan tulevaisuuden potentiaalista ja uusista mahdollisuuksista.

Kokonaisvaltaisesti toteutettu kohdeyrityksen selvitys pitää sisällään myös henkilöstön due diligencen. HR-selvitys saattaa jäädä liiketoiminnan kokonaistilanteen kartoituksessa muiden osa-alueiden varjoon etenkin tilanteissa, joissa siirtyvän henkilöstön määrä on pieni. Tyypillisesti HR due diligencessä tarkastellaan työsopimuksiin, palkkaukseen, eläkeasioihin ja verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita sekä henkilöstöhallintoon ja työsuojeluun liittyviä teemoja, mutta pelkästään näitä asioita tarkastelemalla integraation ja yrityskaupan takaisinmaksuajan kannalta keskeiset kysymykset jäävät vaille vastauksia. Miten lähellä tai kaukana toisistaan ovat ostajan ja ostokohteen organisaatioiden yritys- ja johtamiskulttuurit? Näkyykö toimintatavoissa ja arvomaailmassa yhtäläisyyksiä vai eroja, ja miten nämä on syytä huomioida integraatiovaiheessa? Miten tunnistaa avainhenkilöt?

Kattava HR due diligence vastaa kysymyksiin, joihin ei muutoin saa vastauksia  

Tyypillisesti suurin osa HR selvityksissä käytettävästä datasta hankitaan talouden tunnusluvuista, mikä kaventaa kokonaiskuvaa. Lisäksi tälle ajalle tyypilliset virtuaaliset tapaamiset heikentävät entisestään mahdollisuuksia lukea hiljaisia viestejä sekä aistia todellista johtamiskulttuuria ja tahtotiloja. Aina tapaamiset eivät ole mahdollisia edes virtuaalisesti. Kokonaisvaltainen HR due diligence antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joihin ilman sitä ei saada vastauksia välttämättä ollenkaan. 

Kokonaisvaltaisessa HR due diligencessä tehdään muun selvitystyön lisäksi datalähtöinen analyysi organisaatio- ja johtamiskulttuureiden samankaltaisuuksista ja eroavuuksista. Yrityskaupan takaisinmaksuajan kannalta on oleellisen tärkeää hahmottaa etukäteen, millaisia potentiaalisia riskejä avainhenkilöstön pysyvyyden ja osaamisen hyödyntämisen kannalta on nähtävissä. Riskien lieventämiseksi on hyvä myös ennalta suunnitella, miten pitkälle eri osa-alueiden harmonisointi halutaan viedä, jotta maksimoidaan liiketoiminnan jatkuvuus ja uuden kokonaisuuden tuomat mahdollisuudet.

Henkilöstö on liikkuva voimavara, jota ei voi eikä kannata kahlita. Yrityskauppa on liiketoiminnan lujittamisen ja laajentamisen ensimmäinen askel. Työ tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi alkaa toden teolla vasta yrityskaupan jälkeen. Onnistuneen integraation saavuttamiseksi on kannattavaa toteuttaa kattava HR due diligence, joka sisältää perusasioiden lisäksi johtamis- ja yrityskulttuurien analysoinnin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös tässä.

 


HR due diligence -selvitys tuo selkeyden keskeisiin henkilöstöön liittyviin tekijöihin:

  • Työsopimusklausuulit; työntekijä-, toimihenkilö-, ja johtajasopimukset sekä mahdolliset osakassopimukset
  • Palkkaprosessit ja -mallit
  • Työsuhde-etuudet ja muu palkitseminen mukaan lukien mahdolliset lisäeläkkeet
  • Henkilöstön muistamiset ja vakiintuneet käytännöt
  • Soveltuva TES
  • Yhteistoimintaelimet
  • Työsuojelu, työturvallisuus ja työterveys
  • Työaika mukaan lukien teetetty ylityö
  • Avainhenkilöt
  • Yritys- ja johtamiskulttuuri