IASB:n toimenpiteet IFRS-raportoinnin ymmärrettävyyden parantamiseksi

IASB:n toimenpiteet IFRS-raportoinnin ymmärrettävyyden parantamiseksi

IFRS-tilinpäätösten liitetietoja on arvosteltu liiasta tietojen määrästä, olennaisten ja epäolennaisten tietojen sekoittumisesta, vakiomuotoisista kuvauksista sekä liian vähäisestä merkityksellisten ja yhteisökohtaisten tietojen esittämisestä.  Vastauksena kritiikkiin IASB:lla on jo vuodesta 2014 saakka ollut hanke liitetietojen laadulliseksi parantamiseksi.  Hankkeen osana tehdyt muutokset ja muutosehdotukset standardeihin sekä muut annetut ohjeet ovat liittyneet olennaisuuden huomioonottamiseen,  liitetietojen  esittämiseen sekä rahoituksesta johtuvien velkojen muutosten esittämiseen.  Maaliskuun 2019 kokouksessaan IASB päätti seuraavaksi keskittyä laadintaperiaatteita koskevien kuvausten ohjeistukseen sekä teknologiakehityksen ja digitaalisen raportoinnin huomioon ottamiseen standardien kehittämisessä. 

IASB on saanut palautetta siitä, että IFRS tilinpäätöksissä:

  • liitetietojen määrä on koettu liian suureksi; olennainen ja tärkeä tieto ei erotu runsaasta pakollisesta informaatiovirrasta, määrä syrjäyttää laadun.
  • selittäviä ja merkityksellisiä liitetietoja esitetään liian vähän.
  • liitetietojen kommunikointitapa on heikkoa: esimerkkinä tekstitietojen vakiomuotoiset kuvaukset, jotka toistuvat vuodesta toiseen. Tällaiset usein suoraan standardeista kopioidut lauseet eivät anna yhtiökohtaista informaatiota.

Neljä IFRS-raportoinnin uudistusta julkistettu

Palautteen mukaan epäolennaisten, epäselvien, vakiomuotoisten ― ja mahdollisesti myös vanhentuneiden ― tietojen sijaan tilinpäätöksessä on esitettävä tiivistä, yhteisökohtaista, selkeää ja olennaista tietoa.

Palautteen johdosta IAS käynnisti moniosaisen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevan hankkeen liitetietojen kehittämiseksi ja ns. käsitteellisen viitekehyksen uudistamiseksi. Hankkeessa ovat valmistuneet seuraavat neljä osaa:

1. Muutokset standardiin IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen.
Muutettu standardi julkaistiin joulukuussa 2014. Standardia on noudatettava viimeistään 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

IAS 1:een tehtyjen parannusten tavoitteena on kehittää liitetietojen esittämisvaatimuksia. Tarkoitus on, että yhtiöt käyttäisivät enemmän harkintaa esittäessään liitetietoja. Parannuksissa käsiteltiin seuraavia osa-alueita:

  1. Olennaisuus. Olennaista informaatiota ei saa sekoittaa epäolennaisen joukkoon tai ei saa yhdistellä olennaisia eriä, joilla on erilainen luonne tai tehtävä. Yksittäisen standardin vaatimaa liitetietoa ei tarvitse esittää, jos se ei ole olennainen, vaikka kyseinen standardi sisältäisi listan minimivaatimuksista. Lisäliitetiedon tarvetta on harkittava jos standardien vaatimusten mukaiset tiedot eivät tarjoa riittävästi tietoa tilinpäätöksen käyttäjälle.
  2. Erien yhdistely ja välisummat.
  3. Liitetietojen rakenne. Yhtiö voi valita vapaammin liitetietojen esittämispaikan ja -järjestyksen, ensisijaisten näkökohtien tulee olla ymmärrettävyys ja vertailukelpoisuus.
  4. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden tulee olla entistä yhtiökohtaisempia, ja kuvauksessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne sekä toimintatavat.Laatimisperiaatteet voi esittää myös päälaskelmia koskevien yksittäisten liitetietojen yhteydessä.

2. Muutokset standardiin IAS 7 Rahavirtalaskelmat.
Muutokset julkistettiin tammikuussa 2016 ja ne tulivat voimaan 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Mikäli tarpeellista, on tilinpäätöksessä esitettävä taseeseen sisältyvien rahoituksesta johtuvien velkojen alkusaldon ja loppusaldon välinen täsmäytyslaskelma, joka sisältää tietoja

a) rahoituksen rahavirroista aiheutuneista muutoksista;
b) muutoksista, jotka aiheutuvat tytäryrityksiä tai muita liiketoimintoja koskevan määräysvallan saamisesta tai menettämisestä;
c) valuuttakurssien muutosten vaikutuksesta;
d) käypien arvojen muutoksesta; ja
e) muut muutokset.

3. IASB julkaisi syyskuussa 2017 ohjeen IFRS Practice Statement 2—Making Materiality Judgements

Tällä ohjeella IASB pyrkii avustamaan yritysten johtoa tilinpäätösten käyttäjille hyödyllisen taloudellisen tiedon esittämisessä. IASB tuo esille systemaattisen prosessin seuraamisen edut olennaisuuden arvioinnissa. Practice Statement ei ole IFRS-tilinpäätöksissä pakollisesti noudatettavaa ohjeistusta, mutta siinä esitetystä prosessista voi olla hyötyä muodostettaessa käytäntöjä olennaisuuden arviointiin liittyen.

4. Muutokset IAS 1 - ja IAS 8 – standardeihin (tilinpäätöksen esittämistä ja laskentaperiaatteiden muutosta käsitteleviin säännöksiin).
IASB pyrkii selventämään ja yhdenmukaistamaan eri standardeissa käytettäviä olennaisuuden määritelmiä. Olennaiselle informaatiolle on annettu uusi määritelmä. 

Muutokset julkistettiin lokakuussa 2018. Niiden hyväksymistä EU-tasolla odotetaan vuoden 2019 aikana ja muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Olennaiselle informaatiolle on annettu uusi määritelmä

Olennaisuutta on sovellettu tilinpäätöksen laatimisessa hyvin eri tavoin. On esitetty näkemys, että juuri tämä johtaa liitetietojen kannalta ehkä suurimpaan ongelmaan eli siihen, että esitetään liikaa epäolennaista tietoa, muttei tarpeeksi olennaista tietoa. Yhdeksi syyksi olennaisuuden käytännön soveltamisen haasteisiin on nähty se, ettei IFRS-standardeissa ole riittävästi ohjeistusta olennaisuudesta.

Uuden määritelmän mukaan: ”Informaatio on olennaista, jos sen poisjättämisen, virheellisen esittämisen tai sen vaikeaselkoiseksi tekemisen voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan päätöksiin, joita tietyn raportoivan yhteisön yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen pääasialliset käyttäjät tekevät sen tilinpäätöksen perusteella.”  Muutoksia voimassaolevaan määritelmään ovat a) viittaus informaation vaikeaselkoiseksi tekemiseen, b) ”kohtuudella odottaa vaikuttavan” vrt. nykyinen liian laajaksi arvioitu ”voisi vaikuttaa” ja c) pääasialliset käyttäjät (kaikkien käyttäjien sijasta). Myös käsitteellisen viitekehyksen sisältämää olennaisuuden määritelmää on tarkoitus muuttaa vastaavasti.

IFRS-raportoinnin selkeyttämistyö jatkuu 

Neljän jo valmistuneen osan lisäksi IASB on maaliskuun 2019 kokouksessaan päättänyt tästä eteenpäin keskittyä seuraaviin osaprojekteihin:

  • tehdään parannuksia prosessiin jolla tilinpäätöksessä esittämistä koskevia vaatimuksia kehitetään ja luonnostellaan uusiin standardeihin ja standardimuutoksiin
  • laadintaperiaatteita koskevien kuvausten kehittäminen: tilinpäätösten käyttäjien mielestä laadintaperiaate-kuvaukset ovat hyödyllisiä vain silloin kun ne antavat informaatiota siitä, miten yhtiö on käyttänyt harkintaa valitessaan ja soveltaessaan laadintaperiaatteita; IASB päätti ryhtyä kehittämään tätä varten ohjeistusta ja esimerkkejä
  • teknologia ja digitaalinen raportointi: IASB:n on saanut paljon palautteita ja kehotuksia ottaa tämä alue pohdittavaksi, mm tavoite siitä, että IFRS standardien tulee olla teknologianeutraaleja, eli niitä täytyy pystyä soveltamaan tehokkaasti sekä paperimuotoisessa että digitaalisessa raportointiympäristössä.