Perheyrityksenkin tulee olla houkutteleva työnantaja

Perheyrityksenkin tulee olla houkutteleva työnantaja

Harvalla yrityksellä, mukaan lukien perheyritykset, on varaa pitää työntekijöitä, jotka eivät panosta täysillä yrityksen toimintaan.  Perheyritystenkin on pidettävä huoli siitä, että henkilöstön osaamistaso pysyy samalla tasolla kuin kilpailijoilla, ovat he perheenjäseniä tai ei.

Olemme koonneet artikkelisarjan perheyritysten neljästä tyypillisimmästä haasteesta: viestintä, johdon muutokset, perheenjäsenten työllistäminen ja sukupolvenvaihdos. Artikkelisarjassamme tarjoamme käytännöllisiä ohjeita ja suuntaviivoja, jotka auttavat perheyrityksiä pääsemään haasteiden yli kohti menestystä.

Perheyritysten haaste #3: Perheenjäsenten työllistäminen

Yleisesti oletetaan, että perheenjäsenille on perheyrityksessä valmiina työpaikka loppuelämäksi, riippumatta siitä, täyttävätkö he taitovaatimukset tai ovatko he aidosti sitoutuneita työtehtäviinsä. Kyseinen ajattelutapa sivuuttaa täysin yrityksen liiketoiminnalliset sekä mahdollisesti myös muiden työntekijöiden tarpeet tai tavoitteet.

On tärkeää, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, sillä perheenjäsenten suosiminen saattaa vaikuttaa perheen ulkopuolisten työntekijöiden työmotivaatioon, esimerkiksi jos perheenjäseniä ylennetään oikoreittejä pitkin. Epätasa-arvoinen kohtelu voi olla maineriski, joka voi muodostua haasteeksi esimerkiksi rekrytointitilanteissa tai perheen ulkopuolisten huippuosaajien sitouttamisessa. Perheenjäsenten suosiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa perheyritys työnantajana ei houkuttele osaajia, joita se tarvitsee kilpailukykynsä varmistamiseksi. Lisäksi on tärkeää, että perheenjäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuoleen katsomatta.

Perheyrityksessä työskentelevillä perheenjäsenillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen tulokseen, jos heillä on kokemusta myös muista yrityksistä. Muualta saatu työkokemus auttaa heitä tuomaan uusia tuoreita ideoita ja näkökulmia perheyrityksen toimintaan, mikä voi nostaa yrityksen arvostusta muiden työntekijöiden silmissä.

Kuinka välttyä ongelmilta työllistäessä perheenjäseniä?

  • Perheenjäsen tulisi palkata osaamisen pohjalta, sillä hänellä tulee olla työtehtävään tarvittava ammattitaito. Jos yrityksessä ei ole perheenjäsenelle sopivaa tehtävää, tulisi hänen palkkaamistaan harkita tarkasti. Perheyrityksessä työskenteleminen tulisi nähdä mahdollisuutena, ei syntymäoikeutena.
  • Palkkausmallin on oltava tasavertainen samassa tehtävässä työskenteleville – perheenjäseniä ei tulisi suosia. Suunnitelkaa sopiva arviointitapa, jolla kaikkia työntekijöitä pystytään arvioimaan objektiivisesti.
  • Perheen ulkopuolisia työntekijöitä ei saa sulkea johtotason tehtävistä ulos sen pohjalta, että pelätään perheen päätösvallan menettämistä. Jos perheen ulkopuolinen työntekijä on pätevämpi tehtävään kuin perheenjäsen, valitkaa ulkopuolinen.
  • Mikäli perheenjäsenellä ei ole aitoa kiinnostusta olla osa yritystä, häntä ei tule painostaa.  Painostaminen voi aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia ja konflikteja.
  • Etsikää perheenjäsenille sekä yrityksen sisältä että sen ulkopuolelta mentoreita, jotka auttavat kyseistä perheenjäsentä menestymään työssään.
  • Aito arvovalta tulee ansaitusta kunnioituksesta - ei perityistä osakkeista.