Sukupolvenvaihdoksen voi tehdä myös toimivalle johdolle

Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana omistajayrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos on edessä lähes 50 000 yrityksessä. Arviolta noin 13 500 yritystä tähtää sukupolvenvaihdokseen. Tämä käy ilmi vuoden 2018 omistajanvaihdosbarometristä.

Vaikka yritys haluttaisiin säilyttää suvussa, jatkajaa yritystoiminnalle ei kuitenkaan aina löydetä perhepiiristä. Tällaisissa tapauksissa tahtotilana usein on, että yritys voitaisiin luovuttaa yrityksen jo ennestään hyvin tuntevalle henkilölle, esimerkiksi yrityksen toimivalle johdolle tai henkilöstölle. Myytäessä yritys edellä mainituille tahoille, pyrkimyksenä ei aina ole kauppahinnan maksimointi, vaan kauppahinnasta ollaan tämän tyyppisissä tapauksissa usein halukkaita antamaan alennusta.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksia voidaan soveltaa myös, mikäli osakkeita luovutetaan yrityksen toimivalle johdolle tai henkilöstölle sukupolvenvaihdostarkoituksessa.

Halutessaan omistajayrittäjä voi myydä omistamiaan osakkeita toimintaa jatkavalle henkilölle (esim. yhtiön toimitusjohtajalle) osakkeiden käypää arvoa alhaisemmalla hinnalla. Mikäli käytetty kauppahinta on yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta, jatkajalle ei tulisi aiheutua lahjaveroseuraamuksia käyvän arvon ja käytetyn kauppahinnan välisestä erotuksesta mikäli:

  • luovutuksen kohteena on vähintään 10 % yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista,
  • jatkaja jatkaa yritystoimintaa yrityksessä vähintään viiden (5) vuoden ajan ja
  • huojennettavan veron määrä on yli 850 euroa.

Huojennusta tulee vaatia ja sitä koskeva pyyntö on esitettävä Verohallinnolle lahjaveroilmoituksella.

Jos jatkaja ei sitoudu edellä mainittuun viiden vuoden jatkamisvelvoitteeseen, on kauppahinnan oltava yli 75 % osakkeiden arvosta. Yli 75 % arvon kohdalla ei lahjaveroa pääsääntöisesti määrätä.

Osakkeiden hankinnan yhteydessä jatkajan maksettavaksi tulee varainsiirtovero (1,6 % kauppahinnasta).

 

Osakkeista luopuvan omistajayrittäjän verotus

Osakkeiden verovapaan luovutuksen edellytykset eivät täyty tilanteessa, jossa osakkeet myydään muulle kuin lähisukulaiselle. Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto on näin ollen osakkeista luopuvalle yrittäjälle veronalaista pääomatuloa (30 % / 34 %).

Luopuvan yrittäjän verotuksessa osakkeiden luovutusvoittoveroa laskettaessa luovutukseen voidaan soveltaa kuitenkin 40 %:n hankintameno-olettamaa alkuperäisen hankintamenon sijaan, mikäli osakkeet on omistettu yli 10 vuotta (vastaavasti 20%:n hankintameno-olettama, mikäli osakkeet on omistettu alle 10 vuotta).

Toimivalle johdolle tai henkilöstölle toteutettavan sukupolvenvaihdoksen verokohtelu on suositeltavaa varmistaa ennen kauppaa Verohallinnolta saatavalla sitovalla ennakkoratkaisulla. Ennakkoratkaisun saamiseen on hyvä varata aikaa 2–3 kuukautta.