TE-uudistus 2025 – BDO tukena kuntien valmistelussa

Maaliskuussa hyväksyttiin lait työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleenjärjestämisestä. Lakien perusteella työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta alkaen.

Aikataulu on kiireinen, koska kuntien tulee 31.10.2023 mennessä ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, päättääkö kunta järjestää palvelut itsenäisesti, yhteistoimintasopimuksella tai kuntayhtymän perussopimuksella, jos tehtävät toteutetaan yhdessä. Toiminta on järjestettävä vähintään 20 000 työntekijän väestöpohjan mukaan, joten suurin osa kunnista joutuu tuottamaan palvelut yhteistyössä.

Talouden kannalta keskeisin kysymys on kuntien välisen sopimuksen sisältö. Kuka maksaa työttömyyden ja palvelujen tuottamisen aiheuttamat kulut? Mitkä ovat kuntien maksuosuudet ja mikä on suoritemäärien perusteella määräytyvien maksujen osuus?

Kunta voi järjestää kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat työvoimapalvelut joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden alueellisesti läheisten kuntien kanssa.

Uudistuksen toimeenpano edellyttää ensi vaiheessa kuntia selvittämään, järjestääkö kunta työvoimapalvelut itsenäisesti vai yhteistyössä muiden kuntien kanssa työllisyysalueena. Yhteistoiminta muiden kuntien kanssa on mahdollista vastuukuntamallin tai kuntayhtymän muodossa.

Nyt ensivaiheessa kuntien on päätettävä palvelujen toteutustavasta tai yhteistyömuodoista. Näitä asioita valmistellessa, sopimuksien laadinnassa ja päätöksenteossa tulee oikeudellisten ja hallinnollisten asioiden lisäksi huolehtia siitä, että toteutus varmistaa kaikkien yhteistoimintaan liittyvien kuntien toiminnalliset ja taloudelliset edut halutulla tavalla.

BDO:lla on laaja kokemus kuntien yhteistoiminnasta, tavoitteiden asetannasta ja talouden ohjauksesta prosessin johtamisen, oikeudellisten asioiden ja päätöksenteon ohjauksen lisäksi.

BDO:n neuvonantopalvelut ovat kuntien tukena niiden valmistautuessa uudistukseen muun muassa seuraavin tavoin:

  • Neuvonantajana TE-uudistuksen toimeenpanossa. BDO avustaa projektinhallinnassa, aikataulutuksessa ja tarvittavien tahojen vastuuttamisessa uudistuksen valmistelussa.
  • Taloudellisena, juridisena ja toiminnallisena tukena TE-palveluiden järjestämisvastuun selvittämisessä. BDO tuottaa tietoa eri toteutusvaihtoehtojen etujen ja haittojen analysointia varten. BDO laatii tarvittavat asiakirjat ja on kunnan päätöksenteon tukena.