Virtuaalivaluuttojen verotus - mitä tulee huomioida?

Virtuaalivaluuttojen verotus - mitä tulee huomioida?

Verohallinto on muuttanut virtuaalivaluuttojen verotuskäytäntöjä useaan kertaan viime vuosina. Viimeisimmät muutokset ohjeisiin on tehty vuoden 2020 alussa.

Virtuaalivaluuttaan sovelletaan tuloverolain mukaisissa soveltamistilanteissa luovutusvoittoa koskevia säännöksiä korkeimman hallinto-oikeuden antaman vuosikirjapäätöksen (KHO 2019:42) mukaisesti. Virtuaalivaluutta on tuloverolaissa tarkoitettua omaisuutta, joten sen käyttäminen on aina verotuksen realisoiva tapahtuma.

Virtuaalivaluutta henkilöverotuksessa

Tuloverotuksessa jokaista omaisuuden myynti- ja vaihtotapahtumaa käsitellään erillisenä tapahtumana. Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta joko todellinen hankintahinta kuluineen tai hankintameno-olettama ilman kuluja. Virtuaalivaluutan käyttäminen maksuvälineenä katsotaan verotuksessa vaihdoksi, joka realisoi luovutusvoiton tai -tappion. Myös virtuaalivaluuttojen vaihtamisessa sovelletaan luovutusvoittoverotuksen säännöksiä.

Kun uusia virtuaalivaluuttoja jaetaan järjestelmään osallistuvien kesken sattumanvaraisesti, tuloa ei katsota varallisuuden kerryttämisestä syntyneeksi tuloksi, joten louhinnasta saatu tulo verotetaan ansiotulona.
Uusien virtuaalivaluuttojen määrä voi perustua myös jo olemassa olevan virtuaalivaluutan määrään. Tällöin virtuaalivaluutta katsotaan varallisuuden kerryttämisestä syntyneeksi tuloksi ja verotetaan pääomatulona.

Tulojen ilmoittaminen henkilöverotuksessa

Virtuaalivaluuttaan perustuva tulo on ilmoitettava veroilmoituksella Verohallinnolle riippumatta siitä, onko tulo syntynyt kotimaassa vai ulkomailla. Virtuaalivaluutan käytöstä on mahdollista hakea ennakkoveroa jo verovuoden aikana.

Virtuaalivaluutta elinkeinotoiminnan verotuksessa

Virtuaalivaluuttojen realisoitunut arvonnousu on vaihdantatilanteissa aina yrityksen veronalaista tuloa. Tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia. Arvonlaskut ja menetykset ovat vähennettäviä ainoastaan elinkeinotoiminnan tulonlähteessä. Vähennyskelpoisuuteen vaikuttaa kuitenkin se, mihin omaisuuslajiin virtuaalivaluutta kuuluu. Virtuaalivaluuttaan perustuva sijoitustoiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi, mikäli se on jatkuvaa, suunnitelmallista, aktiivista, taloudellisen riskin ottavaa ja voittoa tavoittelevaa. Jos kyseiset tunnusmerkit täyttyvät, kuuluu virtuaalivaluutta lähtökohtaisesti yrityksen vaihto-omaisuuteen. Mikäli yritys sijoittaa liiketoimintaa varten varojaan virtuaalivaluuttaan, katsotaan sen kuuluvan rahoitusomaisuuteen. Jos virtuaalivaluutalla käytävä kauppa ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, toimintaa verotetaan muiden kuin tulolähdejaon poistamisen piiriin kuuluvien yhteisöjen verotuksessa tuloverolain mukaan. Louhinnasta saatu virtuaalivaluutta on sen tilikauden tuloa, jona se on saatu.

Tarkempaa tietoa virtuaalivaluuttojen verotuksesta saat Verohallinnon ohjeesta sekä BDO.n asiantuntijoilta.