Beskattning och skattetjänster för den offentliga sektorn

Beskattning och skattetjänster för den offentliga sektorn

Vi stöder offentliga aktörer på ett övergripande sätt i frågor som rör tolkning av lagen och beskattning, samt i struktur- och bolagiseringsarrangemang av olika funktioner. Vi bistår statliga myndigheter, kommuner och samkommuner, samt församlingar och organisationer som tillhör deras koncerner. Vi beaktar alltid din organisations individuella behov.

Vi erbjuder individuell och skräddarsydd utbildning enligt din organisations önskemål.

Skattetjänster för den offentliga sektorn med gedigen erfarenhet

Våra experter har varit involverade i planering och genomförande av många arrangemang relaterade till beskattning av den offentliga sektorn, samt struktur- och bolagiseringsarrangemang av olika funktioner. Vi utvärderar också funktioner och åtgärder ur konkurrensneutralitetssynpunkt.

Din organisation kan också få utlåtanden i ärenden som gäller statligt stöd från oss. Allmännyttiga sammanslutningars skattemässiga och juridiska frågor hör till vår kärnkompetens och vi är bekanta med olika avtalsarrangemang.

Våra mest aktuella uppdrag inom den offentliga sektorn är relaterade till ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och den övergripande landskapsreformen. Vi hjälper din kommun i projekt relaterade till den övergripande reformen: vi kartlägger verksamhetens förändrings- och bolagiseringsbehov och bereder och genomför nödvändiga arrangemang. 

Vi erbjuder också rådgivning om momsbeskattning till offentliga aktörer. Även om en stor del av den offentliga sektorns verksamhet inte är momspliktig spelar momsen en betydande roll även i beskattningen av den offentliga sektorn i olika aktörers dagliga verksamhet. Våra experter har lång erfarenhet av momsfrågor inom den offentliga sektorn.

Vi bistår kommuner och samkommuner i många slags utmaningar som gäller momsbeskattning. Vi agerar också som rådgivare i momsfrågor för kommunkoncernbolag och andra samfund.

Vi erbjuder kommuner, samkommuner, kommunkoncernbolag och andra samfund omfattande och sakkunniga skattetjänster för den offentliga sektorn.

Vi ger råd bland annat i följande ärenden:

  • olika frågor som rör upphandling och den så kallade rätten till kommunåterbäring
  • överlåtelse av nyttjanderätter till fastigheter
  • olika arrangemang för fastighetsägande
  • bolagisering av kommunverksamheter
  • fastställande av momsskattebehandlingen av kommunens enskilda verksamheter.

De välfärdsområden som startade i början av 2023 tillhandahåller huvudsakligen momsbefriade hälso- och socialvårdstjänster. 

Det finns dock momsrelaterade frågor i välfärdsområdenas verksamhet, som till exempel samarbete mellan välfärdsområden, underentreprenad av hälso- och socialvårdstjänster och fastigheter som används i välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdena har också rätt till momsåterbäring för anskaffningar, vilket motsvarar den ovannämnda så kallade kommunåterbäringen.

Konkurrensneutralitet innebär att aktörer i den offentliga och den privata sektorn har lika förutsättningar att verka på marknaden. Offentliga samfund kan bedriva ekonomisk verksamhet och konkurrera med privata företag på samma marknad. Vi ger din organisation råd i frågor som rör konkurrensneutralitet för att säkerställa att din organisation inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Vi stöder också din organisation i den offentliga sektorn i frågor som gäller separat redovisning och marknadsmässighet, både ur ett juridiskt och ett finansiellt perspektiv.

Våra experter har omfattande kompetens och lång erfarenhet av skatterådgivning för allmännyttiga samfund. Bland våra kunder finns otaliga icke vinstdrivande samfund inom olika branscher. Vi följer kontinuerligt med förändringar och prejudikat inom tredje sektorns verksamhetsområde.

Vi stöder våra kunder i till exempel utredningen av status som allmännyttigt samfund eller samfundets momsskyldighet. Vi har även en omfattande kunskap om projekt. Vi hjälper samfund att öka transparensen i sin verksamhet, finansiering eller till exempel beträffande den närmaste kretsen.

Vi stöder ditt allmännyttiga samfund råd bland annat i följande ärenden:

  • struktur- och bolagiseringsarrangemang
  • avtals-, handels- och associationsrättsliga frågor
  • kartläggning, bedömning och planering av organisationens skattesituation
  • beredning av ansökan om förhandsavgörande, handledning och återbäring.