Experttjänster för internprissättning

Hjälp av vår expert på internprissättning

Skattemyndigheter runt om i världen vill säkerställa att vinster beskattas där värde skapas. Skattereglerna för internprissättning är komplexa och regeringar ägnar alltmer uppmärksamhet åt policy och praxis för internprissättning.

Alla internationella företag måste säkerställa kravenlighet dvs. compliance med avseende på internprissättning. Genom effektiv hantering av internprissättning undviker man de potentiella konsekvenserna av lokala skatterevisioner och omprövningar, dubbelbeskattning, kostsamma och tidskrävande tvister med skattemyndigheter och ryktesrisker.

Våra erfarna experter på internprissättning hjälper ditt företag genom att tillhandahålla praktiska, operativa lösningar som underlättar den operativa verksamheten. Vi sätter oss alltid in i ditt företags situation från fall till fall och letar efter konkreta lösningar. Vi vill ge råd och vägledning som stöder och effektiviserar din dagliga affärsverksamhet.

Förutom vårt team för internprissättning i Finland stöds ditt företag av experterna på internprissättning i vårt internationella nätverk över det internationella BDO-nätverket.

Vi stöder ditt företag i bland annat följande frågor som gäller internprissättning:

  • operativ internprissättning
  • internprissättningsdokumentation 
  • hjälp med skatterevisioner i anslutning till internprissättning 
  • internationell lösning av tvister genom MAP-förfarande (Mutual Agreement Procedure) 
  • jämförelseanalyser och värderingar 
  • proaktiva diskussioner med Skatteförvaltningen om utmanande skattefrågor 
  • överlåtelser och värderingar av immateriella rättigheter.